Projecte Educatiu de Centre

IMPORTANT: Pàgina en revisió

El Projecte Educatiu de Centre, és una proposta integral que ens permet dirigir coherentment el procés educatiu de l’escola, i que reflecteix el camí cap on va. Un document que ens serveix de punt de referència per les actuacions de tots els membres de la Comunitat Escolar i que marca les línies directrius que orienten qualsevol pla d´actuació.
El Projecte Educatiu, analitza el context socio-educatiu, concreta els principis d´identitat, marca els objectius generals de l´escola, i defineix els òrgans de govern i les seves funcions, estableix la metodologia a aplicar i concreta l´ús dels recursos.

Com som. Com volem ser. Com lluitem per ser.

Escola Innovadora: Oberta a noves propostes que millorin el funcionament del centre, a compartir experiències i amb capacitat de renovació constant dins d’un marc de coherència. Som actius i creatius en el dia a dia.

Escola Intel·ligent: Un organisme viu i complex, amb professionals competents capaços de treballar en equip, interessats per la formació continuada. Amb una bona organització i lideratge, que fan més eficaç i eficient, la feina de tot el col·lectiu, pensant que l’escola sencera sigui una veritable comunitat d’aprenentatge.

Escola Inclusiva: Que potencia un ambient acollidor, afectiu i solidari, on tots els alumnes se sentin atesos i on es tinguin en compte les seves necessitats educatives, la seva capacitat d’aprenentatge i el seu benestar.

Escola Compensadora: Fomentem la pluralitat d’estratègies d’aprenentatge, adaptades a la diversitat de necessitats educatives, donant una atenció més individualitzada per compensar les desigualtats dels infants i les famílies.

Escola no sexista, per la convivència i el respecte pels altres, sense cap mena de discriminació per raó de sexe, que promou la igualtat de les persones, vetllant per la desaparició dels rols clàssics discriminadors, i per una bona utilització del llenguatge, el vocabulari sexista, dins i fora de les aules.

Escola Solidària i per la cohesió social: Creant vincles i agermanaments amb altres escoles, no tan sols del municipi o de l’entorn propi, sinó també d’altres indrets del món, amb molta pluralitat de situacions existencials desconegudes i llunyanes.

La nostra tasca es concreta en els següents Trets d’Identitat:

Sensibilitzar pel respecte al medi ambient.

L’escola PI VERD és una escola oberta a l’entorn. Entenem aquest com l’espai que parteix de la més estricta proximitat al centre i que acaba abraçant el món. Això suposa:

1- Conèixer l’entorn, partint sempre del més pròxim al nen (barri, poble) fins a arribar a coneixements i fets que afecten el món en general.

2- Participar i implicar-se en activitats a diferents nivells

  • Activitats de la ciutat. Promoure la participació de l’alumnat en les activitats que s’ofereixen a la ciutat: teatre, espectacles infantils…
  • Activitats generals referents a temes importants de reflexió. Volem una escola que sensibilitzi a tota la comunitat educativa sobre el respecte al medi ambient. Que sigui respectuosa amb l’entorn. Volem treballar per la sostenibilitat: gestió de recursos, residus, estalvi energètic….

Participar en Projectes que suposin una relació directa amb la comunitat .

3 -Obrir l’escola a la participació de la comunitat:

  • Participació de les famílies en activitats escolars o activitats directament relacionades amb el procés educatiu dels infants.

4-Programar activitats de relació amb l’entorn: sortides, colònies …

L’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

1.-Ens cal estimular el sentiment de pertinença de tots els alumnes, sense distinció d’origen, a la societat catalana.

A tal fi potenciarem al màxim l’ús de la llengua i es transmetrà els coneixements de les tradicions catalanes i els de la resta de pobles que formen els països catalans. L’ Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 6, determina que la llengua pròpia de Catalunya és el català, que ha de ser la llengua normalment emprada com a vehicular i per la ciutadania de Catalunya.

La llei de normalització lingüística a Catalunya, defineix la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. La major complexitat i la diversitat lingüística i cultural de la societat catalana actual, fan necessari potenciar des de l’escola la llengua pròpia, que ha d’esdevenir llengua comuna i factor de cohesió social de tota la població.

La llengua castellana, introduïda bàsicament, a nivell oral i posteriorment a nivell escrit a primer de Cicle Inicial. Es garanteix que, a l’acabament de l’escolaritat, els alumnes tinguin un domini oral i escrit correcte de les dues llengües oficials.

S’iniciarà la llengua estrangera (anglès) a Cicle Infantil fonamentalment a nivell oral, per anar introduint progressivament el nivell escrit, a Cicle Inicial i Educació Primària. Es farà un aprenentatge d’aquesta llengua mitjançant processos d’immersió, en determinades àrees: Educació Artística i Plàstica, els primers nivells, i altres matèries com medi social i natural, el nostre entorn, a cicles superiors.

2.-Respecte pel principi fonamental de tota escola laica.

Ens declarem com escola aconfessional, tolerant i pluralista.

Tenint en compte la condició d’escola pública dins un marc constitucional on l’Estat es defineix com a laic, tenint en compte les religions admeses per l’estat, a l’escola no impartirem classes de religió fins que no s’ofereixin totes elles i hi hagi una elevada demanda, i després que les autoritats jeràrquiques de cada una d’aquestes religions hagin designat la persona responsable per impartir-la.

S’oferirà historia i cultura de les religions a partir de cicle mig dins l’àrea de medi social, de manera global, dins l’estudi de la diversitat geogràfica, històrica i cultural del nostre món. Les cultures àrab, índia, xinesa i les que apareguin en el temari, dins d’un enfoc de biodiversitat social, religiosa i cultural.

L’escola respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom.

Educarem per a la llibertat i la responsabilitat, i per l’adquisició d’hàbits i conductes que facin dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen, i tolerants amb la diversitat que comparteixen.

Cal aclarir que, entenem que les festes del calendari escolar, són festes populars i tradicionals que regeixen la vida quotidiana de la societat i marquen el pas del temps, i en tant a això, es celebraran en el centre amb tota normalitat, sense fer proselitisme de la seva vessant religiosa, i sí informant dels seus origens, prenent les mesures adients per no vulnerar els drets dels alumnes pertanyents a altres confessions religioses.

L’escola té com a principi fonamental el de transmetre els valors de tolerància i de respecte als drets humans.

3.-Escola co-educadora i no sexista.

L’escola educa per la convivència i respecte als altres, basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació de cap classe, i tampoc per raó de sexe. Promourem la igualtat de les persones.

Això pressuposa que:

Ens cal tenir clar que, nens i nenes tenen unes inclinacions naturals a l’hora de fer activitats lliures, i que sempre respectarem les maneres d’actuar i les preferències individuals en aquests tipus d’activitats.

Que haurem de controlar els continguts i els materials que s’utilitzin.

Que proposarem activitats que promoguin la visió de la igualtat de sexes.

Que a l’escola es vetllarà per la desaparició dels rols clàssics per raons de sexe. Cal fer veure que tothom és igual, té les mateixes possibilitats, els mateixos drets i els mateixos deures. S’inclouran sessions de reflexió i formació sobre l’assetjament sexual, perills de les xarxes socials, el bullyng a les aules i tots aquells aspectes que fan perillar la convivència i repsecte entre sexes.

Que serem vigilants amb el vocabulari oral i escrit que emprem a les aules i a fora d’elles.

Que haurem de crear vincles basats en el respecte mutu. Dins del currículum escolar, s’inclouran sessions de reflexió sobre la necessitat de valorar el paper de la dona, contra la violència, i la seva discriminació o desigualtat social.

L’escola té com a principi fonamental el de transmetre els valors de tolerància i de respecte als drets humans.

4.-Escola pels bons hàbits alimentaris i de salut:

A l’escola donem molta importància a l’alimentació saludable.

Per aquest motiu, es dina al menjador de l’escola amb estovalles i es fa ús de tots els coberts necessaris.

Es fomenta el consum de fruita, i entrepans en els esmorzars saludables.

Es fomenta el consum de fruita adherint-nos a programes d’aquests tipus.

Ens adherim a les campanyes d’higiene bucal.

Es promociona l’ús dels tàpers, i altres estris que comportin l’exclusió de plàstics i paper d’alumini.

Es promociona l’ús de la carmanyola i la cantimplora d’aigua en les sortides.

Es celebren les diferents festivitats i diades amb la cuina ecològica, de temporada i del món.

Es fomenta el coneixement dels productes d’horticultura i conreu, verds, frescos i ecològics.

Es fomenta la Dieta Mediterrània, el seu coneixement i la seva importància en l’equilibri alimentari i la bona salut. La importància de les llegums i els cereals.

5.-Escola democràtica, solidària i tolerant

Educa per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Que promogui i fomenti la participació de tota la comunitat educativa.

Fomentem assemblees i tot tipus de trobades on les decisions siguin democràtiques i per consens.

Cal el coneixement previ a l’acceptació de totes les cultures que conviuen al centre, per tan és tasca nostra contribuir a aquesta coneixença.

Les diferències han de ser enriquidores i mai excloents.

L’empatia, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, a les minories i a les llibertats col·lectives.

La sensibilitat davant les discriminacions i la rebel·lia davant les injustícies.

La defensa i la millora dels drets humans i del pacifisme.

El desig de millorar el món.

L’actitud de diàleg i la capacitat de reflexió, transparència i bona comunicació.

6.-Escola Inclusiva

L’escola entén l’educació inclusiva “com un procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de cap capacitat, raça o qualsevol altra característica, l’oportunitat de continuar sent membre de la classe ordinària i d’aprendre dels seus companys i juntament amb ells, dins l’aula” (Stainbach, 2001)

Una escola oberta flexible i integradora.

Una escola que desperti l’interès d’aprendre en els infants, desenvolupant la seva personalitat tenint en compte el seu procés evolutiu.

7.-Escola per una educació científica, artística i humanística.

L’escola fa seva i en fa ús de la teoria del constructivisme. La interacció de la ment amb el seu entorn.

Construir coneixement a través d’afavorir les condicions i les situacions, perquè els aprenents les modifiquin o creïn.

Del treball col.laboratiu. De l’organització de la feina a través de la cooperació.

De l’educació científica, basada en l’experimentació, per arribar al coneixement.

De les teories de l‘Escola Nova, de l’educació en valors, del treball per projectes, de l’educació activa i a través del joc.

De l’Educació per ambients.

De l’aprenentatge significatiu, contraposat al memorístic.

D’una bona o alta participació de les famílies.

Del coneixement de la Psicologia Cognitiva, de la flexibilitat i plasticitat de la ment en l’aprenentatge escolar.

D’ensenyar a prendre, abans de premiar o gratificar conductes apresses.

En l’expressió lliure de Celestin Freinet.

De la pedagogia del treball. Encoratjar a aprendre.

Del Mètode Natural, basat en les seves experiències reals. Dels espais oberts: patis, jardins, horts, granges, boscos. L’escola oberta a l’entorn natural, físic i cultural. La curiositat natural, font d’aprenentatge i d’interès.

8.-Educació a través de la motivació i l’esforç

La responsabilitat, la participació i la NO indiferència. Saber pensar i raonar, tenir esperit crític i creatiu. La solidaritat, la cooperació i saber compartir. L’empatia.

L’autoestima, la confiança en un mateix i les pròpies capacitats. La capacitat de ser feliç i gaudir de la vida: educació emocional.

La coherència i l’esforç, tan personal com de grup. L’interès i el gust per aprendre a aprendre.

En resum: Creiem en l’aprenentatge global, actiu, cooperatiu.

En la capacitat de sentir-se part integrant del medi. En el respecte i defensa de la natura, de les persones, dels materials, de les coses. L’amor a l’art i la sensibilització davant d’una expressió artística. L’amor al propi país, a les arrels, a la cultura i a la història dins d’un marc col·lectiu, sense cap exclusió.

Les arts plàstiques i musicals, el teatre i el cinema, i qualsevol art audiovisual formen part del nostre projecte d’escola, tan com a objectiu final com a medi i estratègia d’aprenentatge.

L’ésser humà és un ésser “polític” que aprèn a pensar, reflexionar, escollir i decidir sempre amb respecte vers la resta de la comunitat en tots els àmbits de la seva vida. La participació i auto confiança dins del seu grup social es fa i es farà necessari i per tant cal ensenyar-lo a caminar amb una formació humana i vers la pau i la convivència.

Som una tribu!

 

OBJECTIUS GENERALS DE L´ESCOLA

Àmbit Pedagògic:

Objectius relatius a l´opció metodològica de l´equip de mestres.

– Potenciar l´educació integral dels alumnes respectant sempre l´evolució global de cada nen respecte a ell mateix.

– Valorar el propi progrés, la confiança i l´esforç emprat amb la realització dels treballs.

– Potenciar una educació activa, que estimuli la iniciativa, potenciï la curiositat i la inquietud per experimentar, fomentant en l´alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora, que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l´adquisició dels aprenentatges.

– Inserir l´acció educativa en el nostre context sociocultural incorporant a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l´entorn proper
– Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat al principi de coeducació, i que potenciï l´activitat i la creativitat.

Objectius relatius als continguts de l´ensenyament-aprenentatge:

– Potenciar el desenvolupament de les competències bàsiques, aconseguint dels alumnes la capacitat d´utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció

de coneixements vinculats a diferents sabers.

– Potenciar la llengua catalana com a llengua vehicular, de relació i d´aprenentatge dins el centre.

– Aprendre a ser i actuar de manera autònoma, per tal que cadascú construeixi la seva pròpia manera de ser i utilitzi aquesta per desenvolupar-se en les situacions que l´àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen.

– Donar pautes als alumnes per obtenir i tractar informació, seleccionar-la per les finalitats que calgui i presentar-la als altres de manera útil i entenedora, tot utilitzant els mitjans de comunicació.

– Treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges. Tot desenvolupant actituds i hàbits que potenciïn la convivència i el respecte mutu, mitjançant el treball en equip.

– Fomentar actituds positives envers la cultura de la sostenibilitat ambiental, per tal de contribuir a preservar per a les futures generacions un medi ambient igual o millor que el que els mateixos alumnes han heretat.

Àmbit humà i de serveis:

Estimular el treball en equip del professorat, mitjançant els cicles, grups de treball, comissions, etc.,i la realització de programacions didàctiques coordinades.

– Fomentar la bona entesa i bon clima en el lloc de treball, per a tot el personal del centre, fent ús de la fluïdesa de la

– Fomentar la participació del màxim de sectors de la comunitat educativa en projectes educatius transversals de llarga durada, com pot ser l´ambientalització del centre escolar i del seu currículum.

– Realitzar anàlisis freqüents del treball professional mitjançant la reflexió en comú. Aquestes reflexions es duran a terme els dimecres de 5 a 7 en hores que el Departament anomena, hores per a activitats relacionades amb la

docència.

– Possibilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent, principalment quan aquestes reverteixin en benefici de l´escola.

– Orientar l´organització i funcionament del menjador com un servei, que, a més de nodriment, possibiliti l´adquisició d´hàbits personals i socials.

Àmbit de govern i gestió institucional:

– Potenciar i perfeccionar els procediments d´informació entre el professorat com a base per generar actituds de confiança i col·laboració, mitjançant, l´ Equip Directiu, els fulls d´informació setmanals, reunions de cicle,…

– Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el control i gestió del Centre de forma adequada a llurs capacitats i competències.

-Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb els centres i institucions que per les seves característiques incideixin en la dinàmica escolar.

– Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per institucions (entitats culturals i/o benèfiques, centre de recursos, associació de veïns, administració central i local,…) sempre que siguin coherents amb el Pla Anual de Centre i hi puguin tenir cabuda.

– Programar i fer difusió d´activitats per apropar l´escola a la comunitat: portes obertes, xerrades, reunions, etc..

Metodologia

La nostra actuació es fonamenta en un tracte individualitzat que s´adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne. Es potenciaran sistemes actius, no autoritaris, que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d´aprenentatge.

L´escola és activa. Entenem això com un compromís de fomentar en l´alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l´adquisició dels aprenentatges.

Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de :

  • Desenvolupar l´esperit crític
  • Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.
  • Donar importància a l´adquisició de les competències bàsiques.
  • Cultivar la recerca i adquisició de coneixements i la sistematització científica, pensant en una utilització pràctica, amb la idea que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica.
  • Fomentar l´activitat i la iniciativa en front de la recerca dels coneixements.

La metodologia, doncs, vol ser una eina al servei del procés de desenvolupament i aprenentatge, partint de la base que els alumnes construeixen coneixements i que els mestres incidim en aquest procés, tenint en compte les diferències individuals de cadascun d´ells, i mirant de reforçar el procés interactiu que du a l´ampliació, reconstrucció o modificació dels coneixements prèviament adquirits. El mestre, en aquest plantejament, adequa el tipus d´ajut pedagògic al nivell de desenvolupament dels alumnes, a les seves experiències socioculturals i al ritme d´aprenentatge, i impulsa la rotació d´un binomi que ha de ser la base del treball diari: l´activitat (física i intel·lectual).

Perquè la tasca efectuada sigui realment efectiva, caldrà analitzar els coneixements previs i caldrà dotar l´aprenentatge d´una qualitat capital: la significació i la funcionalitat.

Les activitats efectuades a l´escola (jugar, observar, escriure, llegir, dibuixar, resoldre problemes, experimentar, escoltar…) tenen com a totes, una finalitat concreta, marcada per l´assoliment d´aquest aprenentatge que tendeix a la consolidació, bé sigui a través del treball individual, en petit grup o col·lectiu, bé sigui a partir d´experiències lliures (on l´alumne té un elevat grau d´autonomia), suggerides (on pot triar d´entre diverses alternatives), assistides (pel mateix mestre, o per companys més capacitats) o dirigides (on el mestre proposa l´execució d´una determinada tasca).

Per tal de dur a terme la metodologia utilitzem diferents tipus d´estratègies.

 COM TREBALLEM?

Racons de joc simbòlic

Els racons d´aprenentatge són una modalitat organitzativa que consisteix a tenir uns espais delimitats, on els infants, individualment o per petits grups, realitzen simultàniament diferents activitats lúdiques i d´ensenyament aprenentatge.

És un ambient de treball de característiques peculiars, on tothom hi té cabuda, en el qual no se separa a ningú pel seu nivell, i on cadascú pot seguir el seu propi ritme d´aprenentatge. L´ aula de joc simbòlic sorgeix de la necessitat d´establir estratègies organitzatives per donar resposta als diferents interessos i ritmes d´aprenentatge de cada nen.

Els racons són molt atractius per als nens, són motivadors per ells mateixos. Fomentarem els descobriments, les observacions, l´experimentació. Intentarem plantejar hipòtesis als nens sobre que passarà si…

Resoldrem problemes conjuntament a través del diàleg, potenciant-ne les pautes; actua-parla; l´altre rep l´acció i

espera el seu torn.

 Tallers

Amb els tallers pretenem, per una banda, aprofundir en les activitats que habitualment ja es fan a l’escola, i realitzarne d’altres d’específiques que per les seves exigències resulten molt difícils de dur a terme; per una altra, oferir als nens activitats que els ajudin a construir progressivament la seva personalitat i a descobrir i desenvolupar les seves aptituds específiques. És per aquest motiu que els Tallers han de donar als nens la possibilitat de desenvolupar la seva capacitat expressiva, creativa i científica.

Així també pretenem que aconsegueixin un alt grau de relació i sociabilitat, ja que en els tallers hi participen alumnes dels diferents nivells .

Amb els Tallers afavorim la interacció, la socialització i les relacions interpersonals en grups d’aprenentatge. Aquests agrupaments ajuden el nen a desenvolupar actituds de cooperació, ajuda, responsabilitat i tolerància vers els més petits.

Projectes

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements que són capaços d´interpretar, de relacionar, de trobar dins la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a les seves inquietuds. És per això que proposem als alumnes, el treball per projectes.

Amb aquest sistema de treball, els alumnes proposen, argumenten, trien, elaboren objectius, fan hipòtesis, les verifiquen cercant informació: consultant llibres, revistes, vídeos, professionals o familiars, visitant museus o fent sortides relacionades amb el tema d´estudi.

Entre tots consensuem, analitzem, decidim… en definitiva aprenem a aprendre.

 Mediateca

El nostre centre, disposa d´ una mediateca. Els recursos són encara minsos però el nostre objectiu és dotar-la de llibres, de DVDs, de CDs (tant de música com de jocs didàctics pels ordinadors…). El que volem és que la mediateca ofereixi la possibilitat de trobar un lloc relaxat per gaudir de la lectura, de la música, alhora que pretenem que sigui un suport als objectius curriculars.

Entenem que la lectura és essencial en el procés de formació de l’individu. En la societat de la informació, la lectura permet accedir-hi i és necessària als joves estudiants, però també als futurs adults, que es veuran en un món que els demana una formació contínua permanent.

Els tres objectius bàsics són desenvolupar el gust per la lectura, començar a fomentar la competència lectora de l’alumnat, donar-los eines per cercar informació de manera crítica amb les noves tecnologies de la informació.

Aquest projecte té el català com a llengua vehicular.

Volem planificar activitats per millorar les competències bàsiques en lectura/escriptura dins el projecte curricular que estem treballant de llengua.

Volem engegar un projecte nou, on la lectura sigui l´eix principal; entre d´altres propostes volem destacar les lectures silencioses, tant per part dels alumnes com dels mestres i els 5 minuts de lectura diària, que el mestre fa als seus alumnes.

L´hort

Hem engegat un treball sistemàtic d´hort, fruiters i plantes aromàtiques. Cada setmana, mig grup va a l´hort a fer les tasques que siguin necessàries: plantar, regar, treure males herbes, …

També hem iniciat tot un seguit d´activitats relatives a la sostenibilitat (reciclatge).

Agrupaments diversos

Utilitzem diferents tipus d´agrupaments en funció del que volem aconseguir:

Gran grup ( tot el cicle: excursions, xerrades puntuals, esmorzar…)

Nivell ( per explicar algun conte, introduir algun tema,…)

Classe ( rutines, treball d´aula,..)

Mig Grup ( Informàtica, ciències 3/6, hort, mediateca,…)

 ÚS DELS RECURSOS

Els mestres de l´escola utilitzem els recursos materials i didàctics d´acord amb uns criteris generals d´eficàcia pedagògica i rendiment econòmic.

L´escola treballa per aconseguir un respecte pel medi ambient i, per tant, promou el bon ús energètic, i sobretot la reutilització de material de rebuig, sempre que això no afecti negativament el resultat del procés d´ensenyament aprenentatge.

Hi ha uns horaris i una normativa per facilitar l´ús de tots els espais i altres recursos comuns a tothom.

 RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

La responsabilitat de l’educació, la compartim amb els pares i, per tant, l’intercanvi d’informació ha de ser constant.

Comencem aquest procés molt aviat: ja fem reunions per explicar com és l´escola a famílies dels alumnes que volem fer la preinscripció al nostre centre. A principi de curs, cada tutor fa una reunió amb els pares del seu grup.

Normalment la reunió es fa per nivells, algun membre de l’equip directiu hi serà present.

A final de curs, es fa una reunió de valoració , per tal de valorar com ha anat el curs, què es pot millorar, etc..

Mantenim relacions periòdiques amb l’AMPA, cabdal en el nostre centre; representants seus participen en les reunions d’inici de curs per donar-se a conèixer a les noves famílies.

També disposem de l´agenda com a eina per a les informacions diàries, alhora que s´utilitzen les circulars en moments puntuals.

IMPLICACIÓ
El bon funcionament del centre depèn de tots i cadascun dels que hi tenim quelcom a veure (famílies, alumnes, mestres, PAS, EAP, ajuntament, manteniment, etc..). La consciència de tirar endavant un projecte comú garantirà la bona entesa i la qualitat de la feina feta. La puntualitat, el compliment, l´aportació i la implicació són factors bàsics per al bon funcionament de l´escola.