Documentació i criteris de prioritat

Sol·licitud 20/21

Documentació a presentar 

 1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos.

 • Sol·licitud omplerta
 • 4 fotografies.
 • Original i fotocòpia complerta del llibre de família o altres documents relatius a la filiació..
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne o alumna.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.

Codis dels centres públics de Castelldefels: 08015961 ESCOLA JACINT VERDAGUER

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

 1. Criteris generals:
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Lloc de treball a l`àrea de proximitat del centre: 20 punts
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts
 1. Criteris complementaris. 
 • Formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts