PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 CALENDARi DE PREiNSCRiPCiÓ i MATRíCULA CURS 2019-20

Les preinscripcions són anuals, fixades pel Departament d’Educació durant el mes de juny; en el cas dels GESO (Graduat Educació Secundària Obligatòria) hi ha matrícula trimestral.

PREiNSCRiPCiÓ 

 • Publicació vacants: 14 de juny 2019
 • Publicació llista de sol·licituds amb barem provisional: 1 de juliol 2019 (a partir 14 h)
 • Termini per presentar reclamacions: de l’1 al  5 de juliol 2019
 • Publicació llista de sol.licituds ordenades per barem: 8 de juliol 2019
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i d’exclosos: 10 de juliol 2019 (a partir 14 h.)
MATRíCULA 

NOTA: L’alumne que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada

Durant el curs: consultar secretaria; dimarts ( 16-19 h.) i dijous ( 10-13 h.)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 • Original i fotocòpia del DNI
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Si l’alumne és menor de 28 anys, a més cal:
  • Fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 •  Si l’alumne és menor d’edat, a més cal:
  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal