Projecte educatiu

Projecte educatiu de l’Escola Sant Jaume de Bràfim – ZER Atzavara

El projecte-educatiu té per finalitat plasmar de forma coherent l’acció educativa adoptada després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socio-econòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa.

Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre, i s’haurà de fer El PE especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos.

Segons el Departament d’Educació, cada centre, ha de d’elaborar un projecte educatiu en el qual ha d‘explicitar:

 1. L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
 2. Els indicadors de progrés pertinents.
 3. La concreció i el desenvolupament dels currículums.
 4. Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.
 5. El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.
 6. El caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Proposta

 1. Trets d’identitat del centre: Alió, Bràfim, Nulles i Vilabella
 2.  Principis de l’àmbit pedagògic: Alió, Bràfim, Nulles i Vilabella
 3. Principis de l’àmbit organitzatiu: Alió, Bràfim, Nulles i Vilabella

a) Trets d’identitat del centre

Aquest és el primer apartat del Projecte Educatiu pròpiament dit i respon a la pregunta qui som?

La caracterització dels trets d’identitat ha de permetre donar-nos a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa, als actuals i als que hi entrin a formar part (pares i mares, mestres i educadores).

b) Principis de l’àmbit pedagògic

Aquest és el segon apartat del Projecte Educatiu i respon a la pregunta què

Són aquells relatius a:

 1. Les capacitats generals que pretenem que assoleixin els infants.
 2. La metodologia didàctica que desenvolupen les mestres i educadores.
 3. Els continguts i activitats que treballarem amb els infants

c) Principis de l’àmbit organitzatiu

Aquest és el tercer bloc i respon a la pregunta com ens organitzem?

Àmbit 1: Institucional

Són aquells objectius relatius a:

La participació

La modalitat de gestió

Àmbit 2: Administratiu

 • Són aquells objectius relatius a:
 • Les funcions i procediments d’actuació de les unitats de recolzament: administració de material, finançament …

Àmbit 3: Recursos humans

Són aquells objectius relatius a:

 • La formació permanent del personal docent, no docent i equip directiu.
 • La regulació de la convivència i la motivació i el desenvolupament professional.

Àmbit 4: Serveis

 • Són aquells objectius relatius a les finalitats i funcions
 • El menjador escolar.
 • Activitats extra-escolars
 • Altres serveis: servei de transport …