NOFC ESCOLA SANT JAUME DE BRÀFIM

Benvolgudes famílies,  El claustre de mestres us volem donar la més cordial benvinguda, molt especialment a les famílies que per primera vegada formeu part de la comunitat educativa de l’escola Sant Jaume de Bràfim. Tots junts iniciem el nou curs escolar 201718 ple d’il·lusions. Com ja sabeu formem part de la Zer Atzavara, que la componen les escoles d’Alió, Bràfim, Nulles i Vilabella.La composició de l Claustre i dels diferents professionals és la següent:

Inspector Josep Maria Quero
Directora Mercè Solé i Estrada
Secretari Francesc Fernández Fortuny
Tutora de P3 Luci Soto i Mercè Solé
Tutora de P4 i P5 Laia Campi
Tutor de 1r i 2n Francesc Fernández
Tutora de 3r Maribel Balderich
Tutor de 4t, 5è i 6è Diego Tello
Anglès Luci Soto i Arnau Duch
Religió Ruben Antequera
Especialistes de la Zer
Educació Física José Garcerà i Arnau Duch
Educació Especial Mónica Martínez
Educació Musical Raquel Francés
Professionals de l’EAP
Psicopedagoga Francesca Estivill
Personal administració i serveis
Administrativa de la Zer Mónica Herrero
Monitora de menjador Carmen Garcia

 

 1. HORARIS DEL CENTRE

Educació Infantil: 8:45  a 12:00 i 15:00 a 17:00h;  DV de 9:00 a 12:00.

Educació primària:  8:45  a 13:00 i 15:00 a 17:00h; DV de 9:00 a 13:00. Els alumnes de primària fan sisena hora.

Entrades els dies de pluja: Els dies de pluja, s’obrirà la porta principal uns minuts abans, tot i que l’alumnat no podrà pujar a les aules fins que els mestres li ho indiquin.

Quinzenalment el dimecres a la tarda no hi haurà classe amb alumnes, els mestres es reuniran per fer claustres i treball de comissions.

 

 1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
 2. L’alumnat d’Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per portes diferents. Els pares romandran fora de l’escola, a excepció del parvulari. Quan una família hagi d’informar d’algun aspecte a la mestra, ho farà mitjançant un avís a l’agenda o li comunicarà al mestre que estigui a la porta. A la sortida els pares dels alumnes  s’esperaran davant de cada porta d’entrada.
 3. Les portes del centre s’obriran a les hores d’inici de les sessions de matí i tarda per tal que als alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran.
 4. Els alumnes faran files per classes a les escales i pujaran amb el mestre que els toca a primera hora cap a les aules.
 5. Quan una alumne ha de sortir fora de les hores habituals, ha de signar necessàriament una autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i és necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola.
 6. Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser que els pares l’hagin autoritzat per escrit a marxar sol o amb el seu germà gran.
 7. Es permet l’entrada al recinte escolar amb bicicletes, patinets o monopatins. Es podran aparcar al pati i no s’entraran a l’escola.
 8. Recordeu que no es permet l’entrada d’animals al recinte escolar. Si veniu a recollir al vostre fill amb un animal, cal que el mantingueu lligat i allunyat de les portes i dels grups de nens i nenes per evitar possibles molèsties i/o accidents.
 9. PUNTUALITAT

Si els alumnes arriben al centre després de l’horari establert i la porta està tancada (es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se’ls facilitarà l’accés però els seus pares o representants legals hauran de justificar per escrit el retard.

Pels alumnes de primària, en cas que no es justifiqui i arribin amb més de 15 minuts de retard, romandran amb un mestre que estigui de guardia fins el proper canvi de classe i serà considerat un retard no justificat.

En cas de no venir ningú a recollir un alumne, el mestre contactarà amb la família per telèfon i esperarà a què el recullin, transcorreguts 30 minuts des de l’hora de sortida telefonarà a l’Ajuntament per comunicar la situació.

En casos de famílies reincidents, es portarà un control fent signar a la família en el moment de la recollida de l’alumne el registre de recollida tardana.

 

 1. ESMORZARS DIARIS

Els alumnes d’EI esmorzaran a les aules, si no se l’acaben podran sortir al pati amb la carmanyola. Veuran aigua de l’aixeta, cadascú tindrà el seu got i se la podran posar ells mateixos o amb l’ajut de la mestra o els companys amb el gerro o l’ampolla d’aigua.

Els alumnes d’EP esmorzaran al pati. Podran portar ampolles d’aigua, o reomplir-les a l’aixeta, veuran sempre que tinguin set durant les activitats d’aula. TOTS portaran carmanyola, si s’escau.

El programa de fruita a les escoles, s’oferirà als alumnes en funció que vagi arribant, sense ser obligatori.

Aniversaris d’alumnes

Es celebraran els aniversaris per classes, si les famílies ho desitgen poden portar coca, cocs, xocolata etc..que segons ens indica la normativa no podran ser d’elaboració pròpia sinó que s’haurà de comprar al forn i si es creu necessari presentar el tiquet al tutor. Per veure es podran portar sucs, no es portaran regals pels companys ni llaminadures i si ho desitgen podran portar un regal per l’aula (conte, llibre, joguina etc..).

 1. ASSISTÈNCIA

L’assistència a classe és obligatòria. Totes les faltes d’assistència s’han de justificar i sempre que sigui possible comunicar-les amb antelació a l’agenda.

No es permetrà la sortida de l’escola en horari escolar, sense la presència dels pares o persones en qui aquests deleguin.

 

 1. VISITES DELS PARES

Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat.

 1. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SORTIDES

A l’alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l’autorització escrita del pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre.

Com a norma general, no s’acceptaran noves inscripcions a sortides fora del termini establert. Si algú es desdiu d’anar a alguna sortida quan l’autocar ja està llogat i s’ha pagat la paga i senyal de l’activitat,  s’haurà de fer càrrec del pagament de l’autobús en tot cas si l’activitat ho permet és podrà retornar la part pròpiament de l’activitat educativa.

A Educació infantil es realitzarà dues sortides que seran al 2n i 3r trimestre.

A Educació Primària es realitzarà una sortida cada trimestre. Cada dos cursos es realitzaran unes sortides pedagògiques junt am les altres escoles de la Zer.

           

 1. MALALTIES

Si a l’escola es detecta que un alumne no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.

Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el tutor davant dels pares,  quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula.

 1. HIGIENE

S’han de dormir les hores necessàries. No s’ha de venir a l’escola en dejú.

L’estudi és un hàbit que cal treballar a diari i no només el dia abans d’un control. Suposa un esforç de lectura comprensiva, memòria i concentració, per tant recomanem que tothom tingui un espai propi per a treballar, ben il·luminat i lluny d’elements distractors (televisor, radio, sorolls, germans que juguen etc).  És bo que controleu i ajudeu als vostres fills i filles però no que els feu vosaltres la feina.

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que porten.

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola.

 

 1. SERVEI DE MENJADOR

L’horari és el següent : 12:00  a 15:00h. infantil i de 13:00 a 15:00 primària.

Els pares i mares dels alumnes truquen o passen un wattsap al la monitora de menjador. Els alumnes d’educació infantil poden quedar-se en acollida de 12h a 13h.

L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què  l’alumnat està sota la responsabilitat de l’equip de monitores que l’empresa estipuli

 

 1. EQUIPAMENT DELS ALUMNES
 2. L’escola no utilitza bata per als alumnes. S’haurà de portar una bata o jersei per fer plàstica.
 3. És imprescindible portar l’equip corresponent per a Educació Física o Psicomotricitat. El xandall ha de ser el de la ZER Atzavara. Per a la seva compra cal adreçar-se a l’AMPA. Per les sortides també es imprescindible portar el xandall de la ZER Atzavara.
 4. El model de motxilles és lliure, a l’educació infantil no els hi doneu motxilles amb rodes.
 5. En l’educació infantil el material és col·lectiu i el facilita l’escola, mitjançant la quota que les famílies fan efectiva al setembre. També ho és a educació primària. A partir de 1r de primària, cadascú ha de ser responsable de portar al seu estoig el material necessari,i que es prendrà cap a casa.
 6. És convenient marcar tota la roba i els objectes dels alumnes i portar una veta per poder penjar-les als penjadors.
 7. S’ha de fer ús de l’agenda a partir de 1r. És una eina d’organització de l’alumne i ha de tenir un ús exclusivament escolar. També és una eina de comunicació entre mestres i famílies, per tant, tant els pares com els mestres hi podran escriure observacions..
 8. MATERIAL I LLIBRES

L’AMPA  s’encarrega d’organitzar la compra dels llibres a les famílies de l’AMPA.

Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament del material de l’aula no en podrà disposar.

 

 1. ENTREVISTES amb LES FAMÍLIES

Al inici del curs es convocarà una reunió de cada classe entre pares i tutor.

Es farà una reunió Educació Infantil (P3)  al juny amb els alumnes que s’han matriculat pel curs vinent per tal d’informar-los del funcionament de l’escola i resoldre dubtes.

La reunió Educació Primària i infantil es realitzarà un cop començat el curs a partir del 15 de setembre a les 6 de la tarda.

L’actuació davant d’un problema d’aprenentatge davant qualsevol problema relacionat amb l’alumnat, l’ordre per actuar i entrevistar-se serà:  Primer amb el tutor  i segon amb la direcció.

 

 1. AVALUACIONS

Es realitzaran tres avaluacions, a educació infantil es donaran dos informes i es farà una entrevista i a educació primària es donaran tres informes i es farà una entrevista. Els informes es donaran a les famílies al final de cada trimestre.

El procés d’avaluació  es desenvolupa al llarg de tot el curs  pel que el tutor informarà i sol·licitarà la col·laboració de les famílies en qualsevol moment, a fi de preveure dificultats o incidències negatives en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Tant mateix els pares i les mares sempre podran demanar als tutors la necessitat de ser atesos per qualsevol qüestió envers els seus fills i filles.