Carta de compromís

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, mestres i altres professionals que intervenen en el procés educatiu).

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.
Així doncs, la carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les accions educatives d’ambdues parts en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.
Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre a partir de les indicacions del Departament d’Ensenyament, amb la participació de la comunitat escolar i aprovats pel consell escolar. La carta pot incloure compromisos específics addicionals i és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordi el consell escolar.
La carta de compromís educatiu i les seves modificacions, és signada per la direcció del centre, o qui en el seu nom disposin les normes d’organització i funcionament del centre, d’una banda, i el pare, la mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, de l’altra. De la carta i les revisions successives, se n’han de signar dues còpies, una per al centre i una l’altra per a la família.
En aplicació del citat article l’Escola Santa Anna de Castellvell del Camp estableix la següent carta de compromís educatiu:

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades Na Mercè Solé i Estrada, com a directora de l’Escola Sant Jaume de Bràfim, de Bràfim, i  …………………………………………………….…………………………….……………………………, (pare/mare,tutor/tutora) de l’alumne/a  ……………………………………………………………… conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, acorden signar aquesta carta de compromís educatiu la qual comporta els següents:

Compromisos

Per part de l’Escola

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 5. Avaluar als alumnes globalment, entenent l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge.
 6. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 7. Informar dels resultats globals del centre a la representació de les famílies al Consell Escolar de Centre, tal com preveu l’article 127 de la LOE. Aquesta informació és necessària per tal de poder articular millores tant a nivell de famílies com a nivell de centre que repercuteixin en un rendiment més efectiu dels alumnes del centre
 8. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 9. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna: reunió de pares/mares a l’inici de curs, una entrevista com a mínim al llarg del curs, els informes i sempre que es cregui convenient, previ acord, entre la família i el/la tutor/a.
 10. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades, els retards de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 11. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 12. Afavorir el clima de respecte entre els membres de la comunitat escolar per tal d’ajudar als alumnes a créixer en un ambient d’harmonia i convivència.
 13. Fomentar la participació de les famílies a l’escola i fora d’ella, com a elements actius del procés educatiu dels seus fills i filles
 14. Fomentar que tot l’alumnat, mitjançant qualsevol àrea o matèria curricular, desenvolupi les aptituds i les actituds que el capacitin per viure en la nostra societat multicultural i multilingüe.
 15. Procurar que els alumnes , a partir de la participació i la responsabilitat en la vida de grup, adquireixin unes normes i hàbits que fomentin i facilitin la seva vida social.
 16. Educar per a la solidaritat, la democràcia, el civisme, la pau i el respecte a la natura com a valors bàsics per a una societat més justa.
 17. Valorar positivament l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits, les tècniques d’estudi com a eines imprescindibles per una formació de qualitat.
 18. Treballar per aconseguir una gestió positiva dels conflictes en tots els àmbits de la comunitat educativa.
 19. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar.

Per part de la família

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del nostre fill o filla i afavorir les complicitats que són necessàries per desenvolupar el projecte educatiu del centre.
 3. Respectar les normes de convivència de l’escola, així com a la resta de famílies i alumnes afavorint un clima de respecte i tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa.
 4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions escolars.
 5. Interessar-se per les activitats de l’associació de pares i mares de l’escola.
 6. Mostrar interès pels canals de participació que ofereix l’escola (AMPA, Consell Escolar) i vers les informacions i activitats que organitzi el centre i col·laborar, en la mesura que sigui possible, dels mateixos, aportant idees i propostes.
 7. Respectar les normes de funcionament dels serveis extraescolars que ofereix el centre a través de l’AMPA de l’escola: menjador escolar, servei d’acollida, activitats,…
 8. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades donant valor a la feina que fa a l’escola.
 9. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 10. Propiciar i afavorir les suficients estones de descans i lleure al nostre fill o filla.
 11. Contribuir al desenvolupament d’hàbits necessaris per a la vida escolar i social: hàbits de relació, d’higiene, de salut, de treball…
 12. Transmetre’ls els valors de l’esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del coneixement i millora del desenvolupament personal.
 13. Ajudar al nostre fill o filla a resoldre els conflictes d’una manera positiva i pacífica.
 14. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 15. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 16. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i llegir amb interès i atenció les circulars que es donen des de l’escola.
 17. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 18. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 19. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar.

I perquè en quedi constància signem la present carta de compromís a

Bràfim , …………. de ………………………………………… de 20…..
Per part de l’Escola                                                            Per part de la família
La directora                                                                        (pare, mare o tutor/a)