Competències bàsiques E. Primària

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria són les següents:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
    • És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.
  • Competència matemàtica
    • És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i reflexius.