L’Escola signa l’Acord de Corresponsabilitat amb el Departament

El dimecres 18 de gener, l’Escola ha signat amb el Departament d’Ensenyament l’Acord de Corresponsabilitat corresponent al període 2016-2020.

Aquest Acord procedeix de l’anterior Acord de Corresponsabilitat i del Pla d’Autonomia de Centres que vam iniciar el curs 2007-2008.

Aquest Acord es basa en l’article 12.1 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que estableix que els centres educatius poden establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per a l’aplicació del seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció, i també en l’article 12.2 del mateix Decret on explicita que el Departament d’Ensenyament ha de prioritzar els acords de coresponsabilitat amb els centres que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o singulars, o projectes d’excel·lència educativa que aportin experiències de qualitat al sistema educatiu.

És en el marc d’aquest Acord que el centre es compromet a:

  • Aplicar el pla d’actuació que ha dissenyat per a l’assoliment dels objectius vinculats al projecte educatiu i al projecte de direcció vigents fins a la finalització del mandat.
  •  Fer el seguiment de les activitats vinculades a l’assoliment dels objectius del pla d’actuació, principalment de les activitats docents.
  •  Analitzar periòdicament el desenvolupament del pla d’actuació, l’impacte de l’aplicació i la millora dels resultats que se’n derivin, conjuntament amb una comissió de seguiment interna que es crearà a aquest efecte, en la qual participa l’equip directiu i el consell de direcció si s’escau.
  • Retre comptes al consell escolar del centre al final de cada curs mitjançant una memòria avaluadora que inclourà els resultats dels indicadors d’avaluació del pla d’actuació, i que formarà part de la memòria anual del centre que presentarà a la direcció del Servei Territorial i a la Inspecció d’Educació.
  • Participar en les reunions que els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament puguin organitzar per fer treball en xarxa amb els centres educatius per intercanviar experiències i coneixements.

Mentre que ell Departament d’Ensenyament es compromet a:

  • Facilitar l’assessorament a la direcció i a l’equip directiu del centre a través de la Inspecció d’Educació per a l’aplicació del pla d’actuació.
  • Avaluar l’aplicació del pla d’actuació a partir de la memòria presentada pel director del centre a la direcció del Servei Territorial i de l’informe elaborat per l’inspector o inspectora del centre.