Pedagogia

 

 

TREBALL PER FRANGES

 

 

 

 

PROCÉS TRANSFORMADOR

L’escola L’Era de Dalt sempre ha tendit cap a la utilització de noves metodologies de treball tan a nivell d’alumnes com de mestres. A partir del curs del 2016 continua el seu procés de transformació educativa, impulsada per la inquietud de donar resposta al canvi de paradigma educatiu actual. Un cop conscients de la necessitat del canvi, es van afavorir processos de reflexió basats en les pràctiques i el debat crític constructiu amb el claustre, per construir la visió de centre.

A partir del desembre del 2016 passem a formar part del Programa d’Escola Nova 21 com a escola de la mostra. De les gairebé 500 escoles que formen part del programa tan sols 30 som escoles de la mostra representativa de Catalunya. Escola Nova 21 ens aporta unes eines, una estructura pel protocol de canvi i un acompanyament que fa que el procés segueixi un ritme i sigui continu. En aquests cursos hem après que cal primer prototipar per aprendre, i després escalar per transformar.

Tenim clar que el nostre propòsit és la personalització dels aprenentatges mitjançant la utilització de diverses metodologies, la mirada cap a una avaluació que ajuda, facilita l’aprenentatge i desperta el desig de saber i una organització que afavoreix els recursos personals, organitzatius i temporals, en un marc inclusiu.
Les nostres línies de treball i actuació van orientades a aconseguir el propòsit ja formulat per aconseguir millores en els resultats, major motivació de l’alumnat i l’atenció a la diversitat generalitzada.

L’Era de Dalt aposta per un projecte educatiu innovador i de qualitat, on l’infant és el protagonista del seu procés maduratiu. Una escola que afavoreix l’èxit educatiu de tots els nens i les nenes a través de la personalització dels aprenentatges en un context acollidor. En constant procés de transformació, l’Era de Dalt és una escola que aprèn.

La línia de centre destaca per una metodologia de treball amb tres grans franges horàries que engloba des d’educació infantil fins a educació primària: Teixit d’aula, Reptes i Àmbits.

La concreció d’objectius estratègics específics de centre, en relació als que promou el Departament d’Ensenyament, estan encarats a la millora de resultats, la interrelació amb la comunitat educativa i l’actualització i adequació de la documentació legal del centre a partir d’un lideratge distribuït que permeti que tothom se senti representat a l’ideari de l’escola de L’Era de Dalt.

En relació a la interrelació amb la comunitat educativa, el propòsit passa per seguir treballant de la mà de les famílies, Ajuntament (projecte360), entitats del poble, etc., amb la finalitat que tot l’alumnat pugui anar integrant els aprenentatges competencials del nou currículum en el context on vivim.

 

BASES PLURIMETODOLÒGIQUES

OBJECTIUS GENÈRICS PROJECTE DE DIRECCIÓ

 1. Mantenir els resultats acadèmics dels alumnes procurant tendir cap a l’excel·lència.
  • Revisió, aprofundiment i concreció d’eines d’avaluació comunes que permetin una línia de centre.
  • Garantir la implementació del nou currículum a partir de grups de treball gestionats des de la direcció i amb l’acompanyament de les coordinadores i  la comissió pedagògica.
  • Rúbriques d’avaluació específiques de centre (correcció comuna)
  • Distribució dels recursos del centre per atendre les necessitats específiques del conjunt de l’alumnat.
  • Formació actualitzada del professorat.
  • …. I tot allò que vagi sorgint per actualitzar-nos pedagògicament.
 2. Potenciar un bon clima escolar en relació a la cohesió social de la comunitat educativa.
  • Projecte convivència.
  • Consell de delegats per donar el valor que li pertoca a la paraula de l’alumnat.
  • Treballar conjuntament amb l’Ajuntament i el Departament d’Educació per una infraestructura que cobreixi les necessitats de l’escola.
  • Treballar conjuntament amb les comissions de l’AFA. (Projecte Pati, borsa de famílies per sortides i altres tasques d’escola, taller interculturalitat, …)
  • Crear una comissió de menjador.
  • Participar en el projecte 360 de l’Ajuntament de Tona per una integració social amb les diferents entitats del municipi.
  • … I tots els projectes interns i/o externs que es valorin des dels diferents òrgans interns per contribuir a la millora del clima en relació a la cohesió social amb la comunitat educativa.
 3. Tenir actualitzada, d’acord amb la legislació vigent, la documentació del centre, a partir d’un lideratge distribuït.
  • Documentació interna.
  • Documentació especifica de centre i poble.
  • Documents penjats a la web https://agora.xtec.cat/ceiplera/documents-de-centre/
  • Documentació relativa a la COVID.
  • Documentació del Departament d’Educació.
  • Documentació Inspecció.
  • … I tots els documents que s’escaiguin segons les legislacions canviants.