L’ESCOLA

L’Escola Sant Isidre pertany a la ZER la Coma. Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

La ZER La Coma està formada per dues escoles de la comarca del Segrià, l’Escola “El Roser” de Sudanell i l’Escola “Sant Isidre” de Montoliu de Lleida.

La tipologia escolar dels nostres centres és pública i rural, on s’imparteixen els nivells educatius d’Infantil i Primària . El Departament d’Educació és qui financia els dos centres i cada centre compta amb el seu professorat. La ZER però disposa ,també de mestres especialistes que itineren per les dues escoles.

La ràtio de les nostres aules permet definir les escoles de la ZER com a cícliques, ja que hi acostuma a haver més d’un curs en una mateixa aula.

El dos centres escolars a més de compartir la zona rural i unes característiques comunes, treballem conjuntament per tirar endavant diferents projectes educatius.

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

La ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.