Skip course categories

Skip available courses

Available courses

informació a visitant Informació adreçada a qualsevol visitant del moodle de l'Institut Agustí Serra i Fontanet
Logo de l'Ins. Agustí Serra Orientació adreçada a professors sobre recursos del moodle i organització de l'Àgora per a l'Institut Agustí Serra i Fontanet.

Les preguntes d'edicions anteriors per practicar i poder preparar les proves cangur.

Eines per treballar les habilitats socials i lingüístiques a l'Aula d'Acollida.

Des chansons pour écouter et/ou travailler individuellement ou en groupe.

"Surviving in the english language"
English for ESL students
Llibre de text de Vicens Vives Ciències Naturals amb adaptació a la diversitat (previst per a grup 1D)

EXERCICIS DE MATEMÀTIQUES DE 1R PRIMER D'ESO

Llibre de text del curs
Curs de Ciències Naturals de 1r d'ESO, amb recolzament del llibre del Grup Promotor Santillana, per a grup 1A (curs 13-14)


Actividades  y  materiales  complementarios de   LENGUA CASTELLANA  1º  ESO
Feina d'estiu de 1r ESO

Treball d'estiu de 1r ESO: aqui teniu tots els dossiers de recuperació de les diferents matèries. Si no recordeu el nom d'usuari o la contrassenya, entreu amb nom d'usuari alumne i contrassenya habitual d'aula d'informàtica.

Activitats Biologia, Geologia, Física i Química

Actividades   y materiales  complementarios  de  LENGUA  CASTELLANA  2º  ESO

 

Ciències Naturals de 2n ESO- Adaptació curricular.
Jocs i passatemps per passar una bona estona
Feina d'estiu de 2n d'ESO
Treball d'estiu de 2n ESO: aqui podeu accedir a tots els dossiers de recuperació de les diferents matèries. Si no recordeu el nom d'usuari o la contrassenya, entreu com alumne i la contrassenya habitual de l'aula d'informàtica.
Mates 2n ESO Curs 2012/2013

curs de 2n de tecnologia per a seguir els estudiants de l'institut

Activitats de Biologia i Geologia de 3r ESO 

Imatges sobre l'espiral i la seva construcció.

Feina d'estiu per a 3r d'ESO Treball d'estiu de 3r ESO: aqui podeu accedir a tots els dossiers de recuperació de les diferents matèries. Si no recordeu el nom d'usuari o la contrassenya, entreu amb nom alumne i contrassenya habitual d'aula d'informàtica.
informàtica Optativa d'Informàtica per a 4t d'ESO, materials i activitats

Optativa de tecnologia per a 4t d'ESO, bloc 3, versió setembre 2014

Orientació educativa per a 4t d'ESO

Feina d'estiu per a recuperar

Treball d'estiu de 4t ESO: aqui podeu accedir a tots els dossiers de recuperació de les diferents matèries. Si no recordeu el nom d'usuari o la contrassenya, entreu amb nom alumne i contrassenya habitual d'aula d'informàtica.

Biologia 4t ESO

Curs de Matemàtiques de 4t d'ESO, itinerari de batxillerat científic. Recursos, activitats, petits projectes... creats i/o seleccionats per mi.

Autor/a: Victòria Oliu
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Resums i exercicis per a seguir durant el curs a l'optativa de Tecnologia de 4t d'ESO

Curs sobre Prevenció de RIscos Laborals

El present curs dóna cabuda a les quaranta hores de Projecte Integral que s'han de realizar per superar el curs PIP d'Auxiliar d'Oficina.

Aquí trobareu tota la documentació relacionada amb el PIP i la nostra tutoria.

Curs de tècniques administratives bàsiques

Francesca Mateu, professora del Mòdul "Atenció bàsica al client".

Presentacions de la matèria de Biologia de Batxillerat
Ciències per al món contemporani

Economia de l'empresa 1

Presentacions de la matèria de Biologia de Batxillerat

Materials de la Matèria d'Electrotècnia.

En aquest curs s'estudien les característiques generals de l'arquitectura del s. XX, tot centrant-se en els autors i les corrents més destacades i ajustant-se als continguts de selectivitat de la matèria d'Història de l'Art.
Història de l'Art per a 2n de Batx.

Materials de la Matèria d'Electrotècnia.

ECONOMIA D'EMPRESA DE SEGON DE BATXILLERAT

Matemàtiques 2 bat Ciències-Tecnològic
Recull d'informacions i documents relatius al batxillerat i les PAU

c8 English for Commerce

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE PROPÒSIT GENERAL 

aqui trobaràs informació de tutoria i FCT

Francesca Mateu, professora del Mòdul 11 "Empresa a l'aula".

Materials del mòdul 10 d'Electrotècnia del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

UF1 Dibuix tècnic aplicat als automatismes. UF4 Automatització Pneumàtica i electropneumàtica. UF5 Automatització programable.

Electrònica digital i analògica.

Carles Cera Subirana

Electrònica digital i analògica.

Carles Cera Subirana

Instal·lacions Elèctriques Especials (Matí)

Carles Cera Subirana

Mòdul 8 Instal·lacions elèctriques especials
Moodle destinat als alumnes del matí de 2n curs d'instal.lacions elèctriques i automàtiques (matí)

Apunts del professor de la assignatura.

Curs en moodle destinat als alumnes de segon curs, matí.

El mòdul Tractaments d'imatges en mapa de bits consta de 5 unitats formatives (UF)

UF1 Classificació i preparació d'originals d'imatge

UF 2 Obtenció d'imatges digitals

UF 3 Ajust dimensional i tonal de les imatges

UF4 Realització de fotomuntatges

UF 5 Obtenció de proves de color

Anglès per a les Arts Gràfiques: 1r curs de Preimpressió.

CURS DE MATEMÀTIQUES DEL CAS

CAS 2

Física - Tecnologia

Gestió de Base de Dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions

Material moodle de la professora Francesca Mateu, per treballar dins el Mòdul 01 "Comunicació i atenció al client".

UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client.

Documentacio de constitucio de les entitats

AQUEST CURS S'EDITA PER PUBLICAR QÜESTIONS QUE S'HAN DE COMUNICAR EN RELACIÓ AMB LA TUTORIA DEL GRUP DE SEGON D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

Pretendo transmitiros el conocimiento necesario para que puedas enfrentarte con éxito a una investigación comercial real.

Informació i documentació necessària tutoria Comerç i Màrqueting A

TUTORIA COMERÇ I MARQUETING B

POLÍTIQUES DE MÀRQUETING A

POLÍTIQUES DE MÀRQUETING B

GESTIÓ DE LA COMPRAVENDA A

GESTIÓ DE LA COMPRAVENDA B

CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

MÒDUL 1  SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

MÒDUL 2  SISTEMES SEQÜENCIALS PROGRAMABLES

Apunts i exercicis de classe.

Materials del crèdit d'Informàtica Industrial corresponent al primer curs del Cicle Formatiu de Sistemes d'Automatització i Robòtica Industrial

Materials de consulta dels alumnes matriculats a 1r curs que estan cursant el mòdul professional de Documentació Tècnica.

Mòdul professional 6: sistemes programables avançats.

Durada : 99 hores     Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: sistemes avançats de control industrial. 66 hores
  • UF 2: sensors avançats. 33 hores

Planificació de Projectes en el àmbit dels Sistemes Automàtics. En aquest curs es mostren les tècniques de gestió de Projectes més comuns en el món de l'empresa i s'apliquen a projectes d'automatismes que els alumnes realitzen en aquest cicle.

MP09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client

MP09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client

Recull d'exercicis de gramàtica i material audiovisual  d'Anglès, per a cicles formatius (grau mitjà i superior).

I desprès, què?

Pruebas oficiales del Departament d'Ensenyament en competencia lingüística: Lengua castellana.

       
       
   
      Carpeta de recursos.