Estructura organitzativa

Òrgans de govern unipersonals

Equip directiu de la ZER: un director, una cap d’estudis i un secretari. Equip directiu de centre: Lligallo del Gànguil (director i secretària), Port Rodó (director i secretària) i Divina Pastora (directora).

Òrgans de govern col·legiats

Consell Escolar ZER i de cada centre
Claustre de professors ZER i cada centre

Equips docents
Coordinador d’EI i CI (ZER)
Coordinador de CM i CS (ZER)
Coordinador de Riscos Laborals (ZER)
Coordinador Pla TAC (ZER)
Coordinador LIC (ZER)
Comissions específiques de treball a Lligallo i Campredó