Eixos estratègics

Àmbit pedagògic

Autonomia de centre
Professionalització de la docència
Innovació metodològica i didàctica a les aules
Plurilingüisme
Relacions de la comunitat educativa i l’entorn

Àmbit organitzatiu

Autonomia de centre
Professionalització de la docència
Relacions de la comunitat educativa i l’entorn

Àmbit de gestió i recursos humans i materials

Professionalització de la direcció (cap de personal)
Relacions de la comunitat educativa i l’entorn

Àmbit de les relacions amb la comunitat educativa i l’entorn

Relacions de la comunitat educativa i l’entorn
Implicació i compromís de la família