Pla TAC

El Pla TAC de la ZER El Montsec és un instrument pràctic que té per finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu.

Objectius del Pla TAC

  • Assegurar la competència digital de tot l’alumnat.
  • Aconseguir la integració curricular de les TAC.
  • Afavorir la inclusió digital de tota la comunitat educativa.
  • Promoure la innovació pedagògica.

En el Pla TAC s’han recollit les característiques actuals de les escoles de la ZER amb relació a les TAC, s’han definit els objectius i s’han planificat i temporalitzat les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars. Per acabar s’han definit les orientacions metològiques que serveixen per avaluar la consecució dels objectius.