HORT

D’on neix la idea de plantejar-nos aquest projecte i per què?

L’escola Pont Trencat gaudeix d’un hort des de fa dos anys ( 2016).

És un projecte  ApS. Una metodologia que uneix aprenentatge i servei a la comunitat i de retruc, crear una  relació entre els avis del barri on està situada a l’escola i els nens i nenes de l’escola.

El projecte va néixer de la dualitat de dos necessitats que es van acabar complementant. Per una banda dels avis del barri quan ens van manifestar la il·lusió que els faria ser partícips en alguna activitat de l’escola, i per altra banda, dels alumnes quan en múltiples ocasions ens diuen que volen que els avis i pares participin amb ells a l’escola.

Aquestes propostes intergeneracionals sorgides fruit de la seva motivació serien per nosaltres el fil conductor per tirar endavant aquest projecte i alhora perquè alumnes i avis se’l fessin seu.

Aquesta dualitat de necessitats s’ha creuat amb la gran motivació que té el conserge que ens acompanya aquest any a l’escola. Un excel·lent “mestre dels horts” que ens ha ajudat en tot moment a dissenyar aquest projecte i que sense ell ens hagués resultat molt més complexa i difícil.

La missió del projecte seria aconseguir realitzar una activitat conjunta on no només es portaria a terme la realització d’un hort i el fet d’adquirir nous aprenentatges per part dels alumnes i l’actitud de servei, sinó també un intercanvi de bagatge, cultura i de creixement de relació entre barri i escola, i a mig i llarg termini una millora qualitativa per a l’escola.

L’hort Pont Trencat seria un espai dedicat a fomentar l’agricultura ecològica amb l’aprofitament d’aigües per al rec del cultiu, i amb un disseny que fos respectuós amb el medi ambient i amb les necessitats de l’escola.

A més tenim la gran sort de poder comptar amb la col·laboració i suport de l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera, que és el nostre ajuntament i el que ens motiva amb activitats com aquesta per fer d’aquesta escola, una escola de qualitat.

Com agafar el compromís amb el projecte?

L’ApS escollit és fer un hort a l’escola amb la finalitat de proporcionar als alumnes aprenentatges que permetrien intervenir en el medi amb la voluntat de millorar-lo i alhora, tenir-ne ple coneixement de les intencions abocades per sentir-se’n partícips.

Tot i tenir ben present que serà un projecte engrescador per als alumnes i per als avis del barri , cal dissenyar i promoure actuacions que no només incloguin intencions sinó també realitats i compromisos personals i col·lectius.

Per tant, hem de motivar la  necessitat de comprometre’ns en un repte assumit de manera col·lectiva i per tant, la responsabilitat i compromís personal que això suposa.

Com podem anar perfilant el projecte?

Una de les primeres actuacions bàsiques seria doncs, dissenyar junts ( avis, alumnes i escola) com voldríem que fos l’hort. Què hi plantaríem, com ens organitzaríem per fer-lo i mantenir-lo. Per tant, organitzaríem  trobades a l’escola per tal d’assegurar aquest objectiu comú i dissenyar junts aquest projecte. És imprescindible que els alumnes en especial entenguin tot el que comporta tirar endavant aquest projecte i per tant, les tres sessions seran destinades a fer-los partícips de totes les actuacions que cal dur a terme.

Actuació 1: Trobades per compartir intencions i establir objectius

 • Conèixer els avis que formaran part del projecte
 • Guiar tot el procés i fer un acompanyament proper als alumnes i als avis
 • Organitzar trobades d’intercanvi de comunicació quinzenals.
 • Regular i prioritzar les activitats
 • Delegar responsabilitats col·lectives
 • Facilitar materials
 • Preveure a curt termini tot allò que pugui ser necessari per a la construcció de l’hort i el seu manteniment.
 • Afavorir la cooperació d’entitats ( ajuntament, associació de veïns,etc.)
 • Visitar els horts del barri
 • Dedicar temps a consultar tot el material especialitzat que disposa la biblioteca de l’escola i si és necessari a la del  poble.
 • Visionar documentals, blogs que parlin del tema.

La segona actuació seria convertir les conclusions de les trobades anteriors en objectius i activitats en l’àmbit curricular. L’adquisició de nous aprenentatges es portaria a terme a través d’un projecte  interdisciplinari amb la inclusió de tots els àmbits curriculars.

En aquest procés d’adquisició d’aprenentatges tindríem present les diferents fases per assolir un aprenentatge competencial.

Actuació 2: Seqüència en l’àmbit curricular

Totes les accions que es desprenen d’aquest projecte impulsen els objectius generals que promou el currículum d’ensenyament .

Destaquem:

 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball així com actituds de confiança, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
 • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements al món en general
 • Comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.
 • Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.
 • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

 

Concretant els àmbits però tenint present que es treballarien de manera interdisciplinària:

ÀMBIT OBJECTIUS
Matemàtiques Delimitar l’espai, dissenyar plànol de l’hort, mesura el creixement de les hortalisses,
Llengua Proverbis, refranys, frases fetes, dites, Diari de camp

Exposicions i conferències

Eines que s’utilitzen

Receptes de cuina

Medi: Preparació del terreny

Observació, estudi, anàlisi ( diari de l’hortelà, Calendari del pagès) d’hortalisses de tardor, d’hivern, noms de les plantes, parts de les plantes, herbes aromàtiques amb doble funcionalitat

Artístic Dibuix artístic, cançons relacionades
Digital disseny plànols, recerca d’informació,..

blog de l’hort a la nova web

Aprendre a aprendre Potenciar l’adquisició d’habilitats per a conduir el propi

aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar

aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats.

Educació en valors Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives

Mostrar actituds de servei i de compromís social.

Autonomia i iniciativa personal Ser responsable en l’aprenentatge propi i dels altres.

Tenir actituds d’empatia vers el companys.

Afrontar els problemes de manera crítica i aprenent de les errades.

 

La tercera actuació , que també paral·lela a la segona, seria crear una agenda de reunions amb els implicats en el projecte  per tal d’assegurar el correcte funcionament del projecte així com per no perdre de vista la missió/finalitat: “proporcionar als alumnes aprenentatges que permetrien intervenir en el medi amb la voluntat de millorar-lo”.

Les reunions s’encaminaran a planificar el projecte i així poder tenir una visió més àmplia de tot allò que pretenem assolir i per tant de preveure tot allò que puguem necessitar evitant deixar a l’atzar tots aquells imprevistos que van sorgint. Alhora que una bona planificació generarà bones expectatives, molta il·lusió i deixar palès que la col·laboració i el treballar plegats és un element imprescindible si volem aconseguir l’objectiu.

Actuació3: Calendari i responsabilitats

 • Definir les responsabilitats que assumirà cada grup-classe de l’escola.
 • Concretar com ens poden ajudar els diferents sectors que formen part del projecte: avis, equip de mestres i conserge.
 • Crear petits grups de treball per tal d’agilitzar el procés i repartir responsabilitats.
 • Definir totes les línies d’actuació per etapes  i distribuir-les en els diferents grups
 • Preveure el temps que es destinarà a cada actuació.
 • Creació d’un calendari on s’organitzin trobades entre els diferents participants del projecte per per reflexionar sobre tot el procés i posar en comú totes les actuacions que s’estan fent, com ens sentim, etc.

 

Febrer Reunions inicials i construcció de l’hort

Repartir actuacions

Comprar material per fer l’hort així com eines i demés .

2n trimestre Reunions i posada en marxa de l’hort

Actuacions per grups i avaluació contínua del projecte

3r trimestre Actuacions per grups i avaluació final d’enguany del projecte

Dia de portes obertes

Revisió i autoavaluació del projecte per part de tots els participants

Propostes de millora i properes actuacions

Estiu Manteniment de l’hort per part dels avis
Primer trimestre Reunions i posada en marxa de l’hort

Actuacions per grups i avaluació contínua del projecte

 

Com avaluar tot el procés?

I una quarta i última actuació estaria encaminada a avaluar amb diferents actuacions  tot el procés de creació de l’hort, dels aprenentatges apresos, així com de cercar propostes de millora i futures actuacions. Tot això quedaria recollit en un document viu.

Actuació 4: Avaluació de tot el procés, noves propostes i actuacions sorgides de la avaluació i memòria de tot el projecte.

Per a l’avaluació del projecte s’utilitzarien diferents instruments que incloguessin la viabilitat que el propi alumne pugui auto avaluar-se i per tant ser conscient de l’evolució dels propis aprenentatges  així com de com pot millorar en aquells aspectes que no ha assolit.

Concretament:

 • Durant l’elaboració del projecte, destinar espais i temps per revisar l’experiència
 • Diversificar dinàmiques de revisió i d’autoavalaució ( escriptura reflexiva, debats oberts, exposicions, qüestionaris -mapes mentals, rúbriques,etc.-).
 • Afavorir la presa de consciència dels diferents aspectes presents en el projecte com és l’adquisició de coneixements ( saviesa) i habilitats i com els podem extrapolar en el nostre saber fer i saber ser, emocions que s’han generat, etc.
 • Fer un dia de portes obertes amb tots els implicats en el projecte i les famílies dels alumnes per valorar i reconèixer l’experiència.
 • Divulgar dins i fora de la comunitat educativa els resultats del projecte en diferents formats ( revista de l’escola, revista del poble, web, exposició fotogràfica, reunions de pares, trobades amb altres escoles,etc.).

 

Què haurem aconseguit de tot això?

Moltes coses, potser destacaríem :

 • Aprenentatge al servei de la comunitat
 • Aprenentatge vivencial
 • Estrènyer els vincles entre els avis ( barri) i infants ( escola)
 • Sortir de les aules i tenir contacte directe amb la natura
 • I Passar-nos-ho bé, que també és molt important.

Només  l’aprenentatge es torna significatiu quan l’Infant gaudeix del que està fent. Anem doncs  a passar-nos-ho bé!