Òrgans de gestió

Equip directiu de la ZER Alt Lluçanès:

  • Núria Crosas –> directora Escola Aurora i tasques de secretària de ZER
  • Anna Aligué –> directora Escola Gafarró i tasques de secretària de ZER
  • Anna Capdevila –> directora Escola Heurom i cap d’estudis de ZER
  • Meritxell Pujol –> directora Escola La Forja i directora de ZER

Representants del Consell Escolar de la ZER Alt Lluçanès:

Escola Aurora Escola Gafarró Escola Heurom Escola La Forja
Directores Núria Crosas Anna Aligué Anna Capdevila Meritxell Pujol
Ajuntaments Sandra Casas Sergi Villagrasa Josep Sala Lluís Reina
Pares i mares Eulàlia Clotet Raúl Rodríguez Anna Marsol Elisenda Riera
Mestres de ZER Immaculda Tubau

Eva Romero

 Funcions del Consell Escolar

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El Consell Escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El Consell Escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves  modificacions així  com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.