Consell escolar

El Consell Escolar de la ZER Alt Lluçanès està constituït per:

 • La directora de la ZER, que el presideix: Roser Busquets Plaja
 • La cap d’estudis de la ZER: Rut Dulcet Clarena
 • Secretària de la ZER:
 • Les directores de cadascun dels centres de la ZER:
  • Núria Crosas Olea (Aurora)
  • M.Dolors López Benítez (Gafarró)
  • Anna Capdevila Mariscal (Heurom)
  • Meritxell Pujol Rovira (La Forja)
 • Un o una representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on s’ubiquen els centres que integren la ZER:
  • Ajuntament Alpens: Roger Casanovas
  • Ajuntament Lluçà- Santa Eulàlia de Puig-oriol: Jordi Ramos
  • Ajuntament Perafita: Josep Sala
  • Ajuntament Sant Boi de Lluçanès: Anna Garrido.
 • Un o una representant del sector de mares i pares de cadascun dels centres que integren la ZER.
  • Alpens: Rafel Solé
  • Lluçà – Santa Eulàlia de Puig-oriol: Joana Querol
  • Perafita: Anna Marsol
  • Sant Boi de Lluçanès: Eulàlia Clotet Serra.
 • Dos representants del claustre de professorat de la ZER:
  • Maria Dolors Mora Serra
  • Eva Romero Casals
 • Un representant d’administració i serveis: Marta Font

 

Funcions del Consell Escolar

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El Consell Escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El Consell Escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves  modificacions així  com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.