Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Composició del Consell Escolar del nostre institut és la següent:

 

La directora de l’institut, que n’és la presidenta

Àngela Sánchez

Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament de Teià:

Montse Riera

El Cap d’estudis

Beth Fornas

Professorat

Elena Miñambre

Marc Roca

Judith Planchart

Paz Estevan

Eva Pérez

Jonatan Luque

Un representant de l’AMPA

Sonia Begué

(AMPA)

Sector Mares i Pares

Míriam  Serra

Olga Saldaña

Alumnat

Candela  Ruiz
Jofre Aleman
Clàudia López

Un representant del personal d’administració i serveis del centre:

Glòria Monte

El secretari de l’institut, que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot:

Conchita Ortega