Carta de Compromís Educatiu

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius. L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren. Aquest mateix article indica que, per mitjà de la carta de compromís educatiu, s’ha de potenciar la participació de les famílies en l’educació dels fills.

L’article 7 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius indica que la carta és formada per uns continguts comuns que s’han de formular de manera participativa entre els diferents membres de la comunitat escolar, especialment els professionals de l’educació i les famílies, i són aprovats pel consell escolar. El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els continguts comuns en el moment de la matrícula.

Aquest document l’han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i el director o directora del centre educatiu públic o la persona titular del centre privat concertat o, en el seu nom, per qui disposin les normes d’organització i funcionament del centre.

carta compromís Institut Turó d’en Baldiri- Família