Pla d’esport a l’escola

esportEl Plà d’esport a l’escola, és un document que pretén donar cabuda a tota la comunitat educativa en els diferents estaments que la conformen per tal d’ofertar el màxim nombre d’activitats , ja siguin esportives o altres com teatre dins les possibilitats del propi centre, així com en funció de la demanda que se’n derivi en cada moment.

La finalitat que persegueix aquest projecte és la de donar cobertura tant a les ofertes com les demandes que puguin anar sorgint des de la coordinació, així com dels potencials usuaris. I en la mesura de lo possible amb un caire econòmic assequible per la majoria i que faciliti una funció social.

Els objectius que perseguim amb aquest projecte són incrementar el nombre d’hores de pràctica esportiva en el centre, així com complir a la vegada amb una funció de cohesió social per molts alumnes que de no ser així no realitzarien cap més activitat física que la pròpiament curri cular, com són les 2 hores setmanals d’educació física.

Implicar, en la mesura de lo possible, a tots els estaments que conformen el centre per tal de promoure activitats tant dins com fora del centre, i tant a nivell lúdic-recreatiu, com competitiu; però sempre transmeten els valor propis de l’esport.