NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ALUMNAT

INDICACIONS  
Objectiu1 NORMES D’INTERACCIÓ A L’AULA Ø   Durant la classe,  has d’aixecar la mà  per demanar el torn de paraula i esperar que el  professor/a te la doni
Capacitat d’expressar lliurement, amb respecte i correcció allò que penses tant als teus companys /es com al professorat Ø   No pots interrompre la classe i  has de valorar abans de fer un comentari si és  veritablement necessari o pots fer-lo més tard.
Ø     Acostuma’t a demanar les coses educadament, donar les gràcies i  disculpar-te quan calgui fer-ho
Objectiu2 NORMES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE Ø   Has d’arribar puntualment a les classes i, si no t’és possible, hauràs de justificar sempre mitjançant l’agenda els retards i les absències cada dimecres a l’hora de tutoria o bé a la gaveta que trobareu a consergeria per aquesta finalitat. En cas que arribis tard, i no presentis aquesta justificació, no podràs  entrar al centre fins a segona hora i el retard  passarà  a ser una falta injustificada.
Capacitat per respectar i col·laborar en els moments de posada en funcionament i d’acabament de classe marcats per la música i l’avís A les

8h

Ø     Heu d’entrar a la vostra aula i preparar-vos per l’inici de la sessió mentre soni la música d’acollida. Un cop s’acabi l’avís (tic-tac), que sonarà a continuació, es tancarà la porta i el fet de no estar a l’aula es considerarà retard i no es podrà entrar a classe fins la següent hora.  Si presenteu un justificant podreu romandre al centre fent tasques  que comptaran com a nota de la carpeta d’aprenentatge.
A les 14,40h Ø     Quan sentiu la música de fons podreu començar a recollir en silenci, passar un drap per la taula i recollir la  vostra cadira. Cada dia hi  haurà un grup de la classe encarregat de recollir el material utilitzat , buidar la paperera, esborrar la pissarra, baixar les persianes i escombrar.
Durant els canvis de classe Ø     Heu de recollir les vostres coses i treure els estris necessaris per començar la sessió ( carpeta, llibres, bolígrafs).
Ø     En entrar el professor/a de la matèria, us aixecareu i us esperareu darrere la cadira  i seureu quan us doni l’avís d’inici de la sessió. En cap cas es permet esperar l’arribada del professor/a al passadís.
Hores d’esbarjo Ø  Tot l’alumnat ha de sortir al pati excepte els dies de pluja, que s’habilitarà una aula  per aquest fi.
Durant l’horari escolar Ø  No es pot sortir del centre sense una autorització signada pels pares o la persona tutora i la presència d’un adult que us vingui a recollir. Si us trobeu malament, el centre trucarà a les vostres famílies per informar-les   que us vinguin a buscar.

Ø

Objectiu3 NORMES D E PRESENTACIÓ Ø  Has d’aplicar en tot moment les normes d’organització, de presentació  i d’us de plataformes virtuals (edmodo) apreses durant el treball de síntesi al setembre.
Capacitat per respectar les normes de presentació consensuades de textos en diferents suports, tant el digital com en paper Ø  Recorda que el nostre centre forma part de la socialització de llibres; per tant has d’evitar guixar, trencar o fer un mal ús del llibre de text i els de lectura.
Objectiu4 NORMES DE FUNCIONAMENT Ø  Has d’acostumar-te a treballar l’atenció plena, valorar el silenci i garantir que les classes es desenvolupen amb  tranquil·litat.
Capacitat per vetllar pel silenci als passadissos del centre  i instal·lacions paral·leles com la piscina o el tennis.
Ø  L’absència d’un professor no s’interpretarà mai com una interrupció de l’horari lectiu, per això, l’alumne realitzarà una tasca  avaluable i que quedarà recollida en la carpeta d’aprenentatge  
Objectiu5 NORMES DE SEGURETAT Ø  No es poden portar encenedors , llumins i objectes que punxin com ganivets.
Capacitat de no exposar en perill a la comunitats del centre ni de la sostracció de béns aliens Ø  No està permès fer fotografies ni filmacions a tot el recinte, patis inclosos, excepte aquells que responguin a finalitats pedagògiques.
Ø  No es subministrarà cap tipus de medicament sense autorització de la família i  és obligatori acompanyar-la de la recepta mèdica on a més a més, s’especifiqui la dosi i l’ hora.
Ø  Si pateixes alguna al·lèrgia o patologia ,cal que informis al teu tutor/a i  per que quedi recollit en el teu expedient.
  Ø  El centre no es fa responsable en cap cas de la pèrdua o robatori de cap objecte de valor i es recomana no portar-los al centre.
      Ø  Es recorda que l’ús des mòbils , portables o tablets es permès per a usos didàctics i sempre que  el professor ho indiqui.
Capacitat de fer un bon ús de les eines informàtiques , xarxes socials (edmodo) , mòbils o tablets.