Criteris d’avaluació

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r / 2n  CICLE ESO

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, en l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

“La finalitat de l’avaluació no hauria de ser en cap cas sancionar el coneixements no adquirits, sinó que hem de contemplar-la com una part del mateix procés educatiu. L’Avaluació per Aprendre (AxA) és un tipus d’avaluació formadora, que es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat.” ( Neus Sanmartí ).

Al Sunsi Móra entenem que l’alumne ha de ser el protagonista de l’avaluació: ha de fer seu el procés d’aprenentatge, prendre’n consciència i intervenir-hi amb autonomia. L’avaluació ha de tenir una doble dimensió: reguladora (orientada a identificar i superar les dificultats en el procés d’aprenentatge) i formadora (ha de permetre a l’aprenent a prendre decisions per avançar en el seu procés d’aprenentatge).

 

Al primer cicle de l’ESO es segueixen els següents criteris d’avaluació:

 Instrument

d’avaluació

 

Què avaluarem?

 

Percentatges

 

Carpeta d’aprenentatge

Què sabem fer?

·        Proves de lectura

·        Proves de seguiment

·        Projectes globals

·        Deures d’estiu

 

50%

 

Controls

Què sabem?

·        Exàmens trimestrals i examen final

 

30%

 

Hàbits

·        Portar material

·        Respectar i demanar el torn de paraula

·        Presentació acurada de les feines

·        Fer els deures

 

20%

 

Al segon cicle de l’ESO es segueixen els següents criteris d’avaluació:

 Instrument

d’avaluació

 

Què avaluarem?

 

Percentatges

 

Carpeta d’aprenentatge

Què sabem fer?

·        Proves de lectura

·        Proves de seguiment

·        Projectes globals

·        Deures d’estiu

 

60%

 

Controls

Què sabem?

·        Exàmens trimestrals i examen final

 

30%

 

Hàbits

·        Portar material

·        Respectar i demanar el torn de paraula

·        Presentació acurada de les feines

·        Fer els deures

 

10%

 

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs.

Per recuperar el trimestre caldrà treure una qualificació mínima de 5. Per obtenir aquesta qualificació és obligatori presentar-se a l’examen (75%)  i la realització d’un dossier ( 25%)  amb activitats de millora i consolidació.

 

Criteris de superació de curs al juny

Per superar el curs caldrà obtenir una qualificació no inferior a 46 en la mitjana trimestral. Si en acabar el curs, la mitjana de l’assignatura és inferior a 46, l’alumne/a podrà presentar-se a la convocatòria prevista al mes de juny. La recuperació consistirà en un examen que caldrà aprovar per tal de recuperar l’assignatura .

El valor numèric obtingut amb el còmput descrit correspon a un nombre enter entre 0 i 100. Segons aquest valor numèric s’assignarà la qualificació tenint en compte la taula d’equivalències:

Valor numèric Qualificació
Entre 0 i 45 No Assoliment (NA)
Entre 46 i 65 Assoliment Satisfactori ( AS)
Entre 66 i 85 Assoliment Notable ( AN)
Entre 86 i 100 Assoliment Excel·lent ( AE)

 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors. Àmbit lingüístic

Atesa la continuïtat dels continguts de les matèries de Català, Castellà i Anglès al llarg de l’etapa, s’estableix com a criteri únic per a la recuperació de les pendents de  cursos anteriors de l’ESO:

  • El fet d’aprovar un trimestre en un curs concret implica la recuperació automàtica de les pendents de cursos anteriors.

 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors. Àmbit no lingüístic.

En cas de no aprovar durant el procés d’avaluació s’establiran les següents activitats:

  1. Presentació d’un treball escrit individual comú a tots els cursos del mateix nivell que versarà sobre els continguts del curs. Aquest tindrà una puntuació del 25% de la nota final.
  2. Prova escrita individual comuna a tots els cursos del mateix nivell que versarà sobre els continguts de tot el curs, i amb una puntuació que anirà de 0 a 100. El valor d’aquesta prova será del 75%

 

Per superar la matèria és imprescindible la realització del treball escrit individual. En cas de no presentar el treball no es podrà aprovar la matèria.

 

Criteris de recuperació proves extraordinàries al juny.

En cas de no aprovar durant el procés d’avaluació s’establiran les següents activitats:

  1. Presentació d’un treball escrit individual. Aquest tindrà una puntuació del 25% de la nota final.
  2. Prova escrita individual amb una puntuació que anirà de 0 a 100. El valor d’aquesta prova serà del 75%

 

Per superar la matèria és imprescindible la realització del treball escrit individual. En cas de no presentar el treball no es podrà aprovar la matèria.