Instal·lacions

L’Institut del Ter es troba ubicat en unes instal·lacions de 7 mòduls prefabricats  i on s’hi poden trobar:

 • 8 aules ordinàries
 • 1 aula polivalent/biblioteca
 • 1 laboratori de ciències
 • 1 aula de tecnologia
 • 1 aula de música
 • 1 aula taller
 • 1 mòdul d’administració i serveis
 • Aules d’atenció individual
 • Sales de visita
 • 1 pati amb equipament esportiu
 • 1 hort escolar
 • i l’aula addicional que és l’auditori del Museu del Ter

Totes les aules disposen d’equipament multimèdia interactiu i cobertura de xarxa WiFi  i d’uns ordinadors fixes per a ser utilitzats per  l’alumnat.