OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ENDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO)

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professors de quart d’ESO i presidida pel cap d’estudis.
CARTA INFORMATIVA ADREÇADA A L’ALUMNAT QUE NO VAN OBTENIR EL GRADUAT EN FINALITZAR 4t D’ESO
Carta per enviar alumnat pàgina web

REQUISITS

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:
1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
– tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
– trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
– ser esportista d’alt rendiment.
2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2020-2021.

INSCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE LES PROVES

La sol•licitud per fer les proves s’ha de presentar entre l’1 i el 12 de febrer de 2021 a la secretaria del centre on la persona sol•licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

• SOL•LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES

Sol·licitud d’inscripció a les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat durant aquest període, el document de sol·licitud per fer les proves s’ha d’enviar per correu electrònic al centre, que ha de respondre en un termini màxim de dos dies.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es poden consultar entre el 15 i el 19 de febrer de 2021. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, del 22 al 24 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Si a causa de les restriccions sanitàries el centre està tancat durant aquest període (del 15 al 24 de febrer), ha d’informar per correu electrònic a totes les persones que han presentat la sol·licitud si han estat admeses o excloses.

El termini per fer les proves és de l’1 al 12 de març. Es fan, preferentment, l’1 o el 2 de març perquè les persones que estiguin confinades en aquell moment, tinguin temps de ser convocades una segona vegada, dins del temini.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat el dia de la prova, ha d’informar les persones admeses sobre com es fa la prova de forma no presencial, dins del període establert.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Si a causa de les restriccions sanitàries, la prova no és presencial, el centre informa les persones admeses sobre les condicions de la seva realització per tal de garantir la identitat de l’examinat.

QUALIFICACIONS

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat durant aquest període, ha d’informar per correu electrònic de les qualificacions obtingudes a totes les persones que han fet la prova .

Els alumnes, els seus pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’hagin adoptat. La reclamació es pot cursar durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les actes al tauler d’anuncis, davant la direcció del centre, la qual convocarà una reunió extraordinària de la junta d’avaluació. Aquesta pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els resultats, en un termini de 48 hores.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat durant aquest període, ha d’informar per correu electrònic de les qualificacions obtingudes a totes les persones que han fet la prova.

  • PER SABER-NE MÉS PODEU CONSULTAR AQUEST ENLLAÇ

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>