Projecte de Convivència

Segons la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, tots els centres educatius de Catalunya han de tenir elaborat i aprovat el seu Projecte de Convivència.

A L’Escola Les Aigües; l’equip directiu i la coordinadora LIC han estat treballant aquests darres mesos per tal que el projecte estigui enllestit i revisat pel Claustre. Es va prensentar al Consell Escolar el 29 d’abril de 2020. Per consultar-lo podeu clicar aquí.