Memòria Anual de Centre 18-19 (MAC)

La Memòria Anual de Centre (MAC)  és el document que recull l’avaluació de la Programació General Anual (PGA) i es presenta al Consell Escolar cada inici de curs. En el document s’analitza el grau d’assoliment dels objectius proposats a l’inici de curs i es fan les propostes de millora per al curs següent. Aquí podreu consultar la MAC 18-19 presentada al Consell Escolar el 30 de setembre de 2019.