Equip Directiu

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015. Aquesta Llei, entre d’altres disposicions, regula la publicitat activa de les administracions públiques. Una de les informacions que cal publicar és el perfil i la trajectòria professionals dels equips directius dels centres educatius públics, que en el cas de l’Escola Les Aigües és el següent:

Director: Josep Cortada Simó. Perfil i trajectòria professional.

Cap d’Estudis: Lluís González Navarrete. Perfil i trajectòria professional.

Secretària: Irene Ruiz Sagrera. Perfil i trajectòria professional.