Estructura organitzativa

Lideratge distribuït de l’escola:

Segons l’Article 142.5 de la LEC les funcions de lideratge són atribuïdes a la direcció d’un centre educatiu. Per tal de promoure la implicació de tot l’equip docent com a motor de l’escola i de donar autonomia a tothom en la presa de decisions en un marc normatiu consensuat en les NOFC i el PdD en sintonia amb el PEC es pretén partir d’una gestió de direcció participativa de centre basada en el lideratge distributiu.

La direcció i la resta de l’Equip Directiu estan accessibles i transmeten la idea de proximitat per a abordar totes les situacions que es puguin presentar. És És promou la delegació de funcions i es facilita a les persones que els desenvolupen els mitjans i suports necessaris.

Per als professionals implicats, treballar d’aquesta manera, implica una organització concreta (distribució i flexibilitat horària), una formació i un reconeixement de la tasca davant de tota la comunitat educativa.  d’Es disposa d’espais de debat per tal de poder compartir pràctiques que impulsen la millora educativa i construir coneixement.

Membres i funcions:

A part de l’Equip Directiu formen part del lideratge d’escola:

 • 4 Coordinadors/es de cicle. Amb la funció de liderar i coordinar els cicles respectius
 • Coordinador TAC, per tal de dinamitzar l’ús de les tecnologies i el pla de comunicació del centre
 • Coordinadora LIC, per coordinar i vetllar pel pla de convivència i la cohesió del centre.
 • Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals, per gestionar la prevenció de riscos i gestionar les possibles incidències laborals que pugui haver-hi
 • Coordinadora d’atenció a la diversitat, per coordinar la inclusió i vetllar per l’assignació de recursos humans de tots els/les alumnes.
 • Coordinadora del Pla Català de l’Esport.
 • Coordinadora de Projectes internacionals i plurilingüisme
 • Coordinadora de Laboratori i hort
 • Referent de coeducació.
 • Referent de la Xarxa de Competències Bàsiques
 • Referent de biblioteca
 • Responsable del projecte de Geolocalització
 • Coordinadors/es de les comissions de treball.

Rols de les persones responsables

Es promou la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, transmetent que cada persona pot aportar alguna cosa diferent i que ajudi a millorar l’escola.

Tot l’equip docent està implicat en la presa de decisions, entenent que el col·lectiu de mestres és l’element clau d’un centre educatiu. L’equip directiu està obert a atendre noves propostes, idees o suggeriments que pugui fer qualsevol membre de la comunitat educativa, ja sigui mestre/a, família o alumne/a.

La funció del lideratge també  preveu que la comunitat educativa estigui permanentment informada del funcionament del centre i que fomenti els enllaços positius entre tots els sectors implicats en el procés educatiu: equip docent, alumnes, famílies, personal no docent, equip de menjador i cuina, personal de manteniment de l’Ajuntament…

L’escola és transparent en la  gestió de recursos i es vetlla per la correcta administració i gestió dels recursos humans i econòmics  que disposa. Les decisions que es prenen estan fonamentades i es comuniquen a la comunitat educativa.

Organització

L’estructura d’escola permet una organització de manera que setmanalment es  troben en sessions de treball: l’Equip Directiu, la coordinació pedagògica de centre, les comissions de treball, la Comissió d’Atenció a la Diversitat, els nivells educatius i els cicles. També garanteix espais de treball personal dels membres d’aquests col·lectius per tal que puguin planificar les sessions de treball setmanals amb tot el grup. Mensualment  es convoca un claustre per tal d’acordar, debatre o clarificar aquells acords transcendentals d’escola que deriven a canvis organitzatius per a la transformació del centre.

Cal que a les comissions de treball hi hagi membres dels 4 cicles i siguin aquestes persones qui facin de pont entre el cicle i la comissió. Cada final de curs es defineix quines comissions tenen continuïtat i quines es creen.

Mensualment hi ha us sessió de Xarxa de Competències Bàsiques on s’establleixen les línies de treball, ja sigui per nivells o per cicles.