Espais

Quins espais es poden ocupar per grups?

Les aules ordinàries i específiques i tots aquells espais d’ús educatiu (biblioteca, laboratoris, tallers, gimnàs, …).

Els grups han d’estar sempre a la mateixa aula/espai?

De manera general sí. Cal evitar el màxim la circulació dels grups dins el centre.

Els diferents grups poden utilitzar els mateixos espais, per exemple una aula de música?

No és aconsellable. En casos excepcionals es poden fer servir espais específics de manera temporal, però cada vegada que marxa un grup, cal que es porti a terme la neteja i desinfecció d’aquella aula o espai (és recomanable que ho facin els mateixos alumnes dins del propi marc de l’aprenentatge).

On es pot fer l’educació física?

Sempre que sigui possible a l’aire lliure i de manera excepcional al gimnàs o en pavellons municipals; en aquest cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació.

Es poden utilitzar els vestidors dels gimnasos?

Sí, els vestidors en què es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació es podran utilitzar.

Poden coincidir més d’un grup estable al pati?

Sí. Quan hi hagi més d’un grup estable al pati es procurarà que cada grup es mantingui estanc. Si no es pot mantenir l’estanquitat dels grups caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.​