PEC

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) actua sobre dos àmbits: l’intern i l’extern. El primer consisteix en el mecanisme de l’institut, les seves característiques intrínseques, la seva idiosincràsia, etc. I el segon àmbit actua en la seva acció sobre el seu mitjà social, les famílies i l’entorn. Per això, aquest projecte fita tant un àmbit com l’altre. Si és important l’ambient de treball, també ho és la percepció social de la nostra institució. Aquest projecte incideix en l’assoliment de les condicions de treball òptimes i en la connexió amb la vida del municipi de Miami Platja.
El centre educatiu se sosté sobre tres pilars fonamentals: a) els resultats acadèmics del centre, que actualment són bons en línia general en comparació amb els centres d’una tipologia similar; b) el clima de convivència interna, que a través dels diferents indicadors es pot confirmar que la millora en els últims anys ha estat notable, i c) la percepció social que es té del mateix, el prestigi. En aquests aspectes sempre existeixen possibilitats de millora i innovació. Per això, el PEC ha de considerar prioritària l’acció continuista, però sempre de millora, en aquests tres pilars; la millora dels resultats acadèmics, un major grau d’inclusió i mediació entre els agents de la comunitat educativa i una externalització de les diferents activitats i projectes per a la promoció del centre a la societat, sempre atenent a la diversitat i heterogeneïtat dels agents que el composen.
L’institut ha de treballar de manera coordinada i democràtica. Ha de tenir una base organitzativa àmplia. No podem confondre l’arquitectura de govern amb l’organització de l’aprenentatge. La coordinació es fonamentarà en les comissions pels diversos aspectes de funcionament del centre.
Aquest projecte pretén fer de l’educació d’aquest centre no una cosa única, que ja ho és, sinó una cosa excel·lent donant responsabilitat individual, i concretada en els set principis de la docència de qualitat següents:

1. Estimular el contacte entre professor i alumne.
2. Estimular la cooperació entre els estudiants.
3. Estimular l’aprenentatge actiu.
4. Proporcionar feedback ràpidament.
5. Posar èmfasi en el temps dedicat per l’alumnat a aprendre.
6. Comunicar expectatives elevades als estudiants.
7. Respectar els diferents talents i estils d’aprenentatge dels estudiants.
En definitiva, es presenta com un centre d’educació pública en què la coeducació és fonamental i en què s’atribueix a l’educació una funció social compartida i dirigida cap al desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat educativa.

Podeu consultar el projecte educatiu complet en aquest enllaç.