PLC

Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre. Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els
acords de gestió educativa diària dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i organitzativa flexible, que evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats d’acord amb les especificitats pròpies de cada centre. En aquest sentit, l’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia
dels centres, estableix que “L’autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió”, i l’art. 5 e) de la mateixa norma afegeix que “El projecte lingüístic s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i
d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines com a segones.”

Podeu consultar el Projecte Lingüístic de Centre complet en aquest enllaç.