NOFC

Normes d’Organització i Funcionament de Centre.

El Reglament de règim interior s´ha d´entendre com una pauta de conducta i actuació i com una eina de millora i bon funcionament, per la qual cosa serà difós periòdicament entre els membres de la comunitat educativa.

L´aplicació del present Reglament afecta l´actuació dels òrgans col.legiats i unipersonals, així com tots els elements individuals i col.lectius de la comunitat educativa: professors, alumnes, personal d´administració i serveis i representants legals dels alumnes.

El present Reglament és d´aplicació única i exclusiva a l´activitat desenvolupada dins del Centre i a aquelles activitats que encara que es realitzin fora han estat promogudes pel Claustre. Així mateix, tota persona que desenvolupi alguna activitat professional de tipus acadèmic o lúdic o bé que circumstancialment estigui a l’Institut haurà de respectar les normes de convivència i d’utilització de les instal·lacions establertes pel Centre.

La vigència inicial del present Reglament és de 2 cursos complets a partir de la data d’aprovació. Passat aquest període la direcció iniciarà el procés de revisió i actualització que s’haurà de tancar dins del mateix curs acadèmic

Podeu consultar el projecte educatiu complet en aquest enllaç