Justificació d’absència d’alumnes

  • Full d’autorització per a justificar l’absència a classe. En pdf i en Word.
  • Full d’autorització de les famílies de 3r i 4t d’ESO per a la no assistència a classe per motiu de vaga d’alumnes. En pdf i en Word.