PLA D’OBERTURA DE CENTRE- COVID 19

El Consell Escolar de l’institut ha aprovat el 2 de setembre el Pla obertura setembre 2020  que defineix els criteris d’accés al centre i les pautes per organitzar el curs de manera presencial. El pla també estableix les mesures de protecció i seguretat que ens han de permetre reprendre l’activitat docent en un entorn de seguretat amb el compromís i respecte de tothom.

L’alumnat iniciarà les classes el 14 de setembre. Aquest dia tindrà un horari especial i l’objectiu principal serà explicar les mesures de seguretat i els protocols a seguir. A partir del 15 de setembre se seguirà l’horari habitual de 8’30-15 h.

Rebreu tota la informació a la reunió de famílies d’inici de curs, que tindrà lloc telemàticament mitjançant videoconferència a la plataforma MEET la setmana del 7-10 de setembre i de la qual rebreu properament la convocatòria via mail. La informació també estarà disponible en aquesta pàgina web.

Us desitgem un bon inici de curs!


CRITERIS D’ACCÉS A L’INSTITUT:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19: La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seufill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
 • No es pot anar a l’institut, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 • Tenir el calendari de vacunes al dia.

La declaració també es pot enviar abans del 10 de setembre escanejada/fotografiada a l’adreça corresponent al seu curs indicant a l’assumpte el nom de l’alumne.

 

 • Portar mascareta:
  • L’ús de la mascareta és obligatori en totes les dependències del centre: passadisos, llocs comuns (lavabo, pati…) i aules.
  • L’alumnat haurà de portar també una mascareta de recanvi en una bossa o sobre de paper.

 

ALTRES ASPECTES FUNCIONALS:

 • L’institut prendrà la temperatura corporal de manera aleatòria a l’entrada del centre, durant la jornada escolar i sempre que hi hagi sospita de simptomatologia.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i a la sortida del centre.
 • S’han de seguir les indicacions de circulació i mobilitat dins de l’institut respectant la distància mínima de seguretat.
 • L’alumnat ha de portar el seu propi material ja que no està permès compartir llibres ni material escolar. Es recomana posar nom al seu material.
 • En finalitzar la jornada escolar l’alumnat haurà de recollir tot el seu material i portar-lo cap a casa. No es pot deixar cap material a l’aula per tal de facilitar la desinfecció diària dels espais i mobiliari.
 • La font i la màquina de vending restaran tancades per la qual cosa es recomana portar una ampolla d’aigua de casa.

 

IMPORTANT:

L’entrada al centre es farà esglaonada per nivells i porta d’accés amb un interval de 10 minuts entre aquests. L’alumnat haurà de ser puntual i entrar a l’institut amb el seu torn i porta d’accés (consulteu el Pla d’obertura). Les portes d’accés al centre es tancaran a les 8’45 h. Passada aquesta hora no s’admetrà l’entrada d’alumnat si no és per una causa degudament justificada. En aquest cas, l’alumne/a haurà de ser acompanyat al centre per seu pare/mare/tutor o portar un document justificatiu oficial de visita mèdica o tràmit administratiu.

Incomplir les normes bàsiques de seguretat (treure’s la mascareta quan no toca,negar-se al control de temperatura…) serà considerat una falta de disciplina greu sancionada amb la no assistència al centre durant un període de cinc dies lectius. En cas de reincidència, la sanció serà de 10 dies lectius.