Servei d’assessorament i reconeixement

Servei que presta el nostre centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

Pagament del servei: Per transferència bancària

Nº de compte ES13 2100 3390 81 2200009101

L’oferta de places és:

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i Finances

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant

Calendari:

Període de sol·licitud d’admissions: primera convocatòria a l’inici del curs escolar (última setmana de setembre) i convocatòries posteriors si es disposa de places. Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria del Centre .

Publicació de les llistes d’admesos: 7 dies després de la finalització del període d’admissió al tauler d’anuncis del Centre.

-Lliurament de la documentació 5 dies hàbils a partir de la publicació del llistat d’admesos/es.

Documentació:

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació

Document justificatiu de la bonificació o l’exempció de preu públic, si és el cas

Resguard del pagament del preu establert

-Pagament del servei (primera convocatòria): fins el dia 20 d’octubre (o dia hàbil següent). La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei

-Els usuaris es convocaran per correu electrònic o trucada telefònica . En cas que no es pugui assistir cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.