Normes i funcionament

Per facilitar el funcionament del centre,  hi ha un seguit de procediments bàsics de funcionament extrets de les Normes de Funcionament i Organització del Centre que volem compartir i facilitar-ne la lectura.

Us convidem a conèixer-los i a complir-los, formen part de la manera de ser i fer pròpia del Giola.

COMUNICACIÓ AMB L’INSTITUT

Per qualsevol qüestió, primer s’ha de parlar sempre amb el TUTOR/A  amb cita prèvia. Com: per telèfon, a través de l’agenda o de l’e-mail.
Si no es resol, cal parlar amb el Coordinador/a de nivell o etapa
I per últim, amb  Direcció:

Cap d’estudis: Mònica R, del professorat o per temes disciplinaris dels alumnes.

Secretària: Mª Jesús S, per qüestions econòmiques.

Coordinadora Pedagògica: Josep P, per  temes de sortides de tutoria i organització d’activitats pedagògiques.

Directora: Ana A, per qualsevol tema.

ÚS D’ESPAIS COMUNS

  1. Els alumnes i els professors han de tractar bé el material i les instal·lacions de l’escola, col·laborar en el manteniment de l’Institut i tenir una actitud respectuosa envers tothom.
  2. El material i les instal·lacions ens serveixen ara a nosaltres, però han de poder servir a molts altres alumnes dels cursos que vindran i, per tant:
  • Per raons d’higiene, de respecte al material del centre i a totes les persones de la comunitat escolar no s’utilitzaran les taules com a cadires ni els respatllers dels bancs com a seients, no es recolzaran els peus a les parets ni s’escopirà enlloc.
  • No es pot jugar i llençar guixos, esborradors ni cap altre objecte, i cal utilitzar amb cura portes, panys, persianes, armaris i taquilles.
  • Per cap raó es guixaran taules, cadires, portes o parets.
  • Les aixetes del lavabos es tanquen soles, no cal estirar els polsadors.
  • Cal fer un ús raonable del paper higiènic, tot evitant fer-ne una despesa exagerada i els possibles embussos al clavegueram.
  • Als inodors, no s’hi ha de llençar bosses, compreses, embolcalls d’entrepans ni cap objecte que puguin embussar-los o malmetre el mediambient. Per a això ja hi ha papereres o contenidors especials.
  • És obligació de tots mantenir l’escola neta, per la qual cosa s’utilitzaran sistemàticament les papereres i contenidors especials.

   3. Sempre que un professor es trobi amb una situació de mal ús de material o instal·lacions (sigui professor directe        o no del grup o de l’alumne) cal que li faci una reflexió al respecte i li demani que reculli, netegi i/o endreci el           que estava fent de forma incorrecta. En definitiva, que restitueixi el material o instal·lacions a les condicions             normals.

 

FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS

Consergeria ofereix el servei de fotocòpies i impressions a l’hora del pati amb el preu establert pel Consell Escolar del centre.

 

 

SERVEI DE TELÈFON

És un servei del centre i per a temes relacionats amb la vida del centre.
Si es dóna el cas que un alumne necessita fer una trucada urgent a la seva família pot utilitzar gratuïtament el telèfon que a aquest efecte  està habilitat a Consergeria. Per a la resta de trucades s’ha de pagar 20 cèntims.
Cal recordar la prohibició expressa de tenir els telèfons mòbils connectats al centre durant l’horari lectiu sense la indicació expressa del professor/a.

 

 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER ESTABLIR MESURES CORRECTORES I SANCIONS.

El Tutor Personal serà sempre l’encarregat d’informar a l’Equip Docent sobre aquells alumnes que acumulin Comunicats Disciplinaris. La Comissió de convivència serà l’encarregada de valorar la conveniència de sancionar (de forma ordinària o per incoació d’un Expedient) o citar els pares expressament per reconduir la situació.
També pot fer-ho, davant les evidències o altres particularitats, el Cap d’Estudis.