Avaluació

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.  (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny )

Per complimentar tota aquesta informació, us recomanem descarregar i llegir el document editat pel Departament per informar a les famílies sobre l’avaluació a l’educació primària.( Aquest és el document que us vam fer arribar el mes de juny de 2017)

Els criteris d’avaluació expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que obtinguin els alumnes i són el referent per les diverses avaluacions. Es concreten per al final de cada cicle, en els documents que podeu descarregar, els trobareu  agrupats per cicles.