Orientació Educativa

El Departament d’Orientació Educativa agrupa al professorat d’Orientació i Educació Especial.

Cap de Departament: Sra. VICEDO GINER, Ester

Professorat:

 • Sra. FERRANDO ARAGÓN, Luz
  • Assignatures: suport ESO, suport SIEI, Orientació i seguiment d’alumnat.
 •  Sra. JARDÍ MOR, Carlota
  • Assignatures: suport SIEI.
 • Sra. QUEROL FERRÉ, Maria José  
  • Assignatures: suport SIEI i Optativa 3r ESO.
 • Sra. VICEDO GINER, Ester
  • Assignatures: suport ESO, Orientació i seguiment d’alumnat.

Personal d’administració i serveis:

 • Sra. NAVARRO PEDRO, Judith
  • Educadora d’Educació Especial: suport SIEI.

Vetlladora:

 • Sra. FERNÁNDEZ, Cinta

Funcions dels membres del departament.

Les funcions del professorat especialista en orientació educativa i suport a l’educació especial són singulars en relació a la resta de professorat del centre i consisteixen en les activitats següents:
1. Atenció a l’alumnat

 1. Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats a fi que assoleixi les competències bàsiques.
 2. Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. L’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials ha de comportar també la col·laboració amb el professorat en el disseny d’estratègies per a l’organització de l’aula i en la preparació de materials i activitats adaptades, per tal de disposar dels recursos apropiats per a la participació d’aquests alumnes en activitats de l’aula ordinària.

2. Suport tècnic al professorat

 1. Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.
 2. Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat, que afavoreixin la participació d’aquest alumnat en l’entorn escolar ordinari.
 3. Participació en l’elaboració i el seguiment de plans individualitzats.
 4. Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre i de l’aula.
 5. Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes.
 6. Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.
 7. Coordinació de les actuacions dels serveis externs que intervenen en l’atenció a l’alumnat.

3. Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial
El professorat d’orientació educativa ha de donar suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una intervenció específica.

El professorat d’orientació educativa pot col·laborar amb els tutors en:

 1. l’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat,
 2. l’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb escolarització compartida,
 3. el desenvolupament de sessions de grup,
 4. la planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar i professional, principalment al final de cada etapa escolar,
 5. el desenvolupament del Programa salut i escola,
 6. la realització d’entrevistes amb famílies.

El professorat d’orientació educativa també pot col·laborar en la gestió de l’acció tutorial pel que fa a:

 1. la planificació de temes o activitats per treballar en la tutoria de grup,
 2. el desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell,
 3. la col·laboració d’agents externs,
 4. la col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i professional en els àmbits municipal i territorial.

En la programació del centre s’atribuiran 9 hores lectives a la docència i l’atenció a l’alumnat i 9 hores lectives al suport al professorat i l’acció tutorial.

En el desenvolupament de les seves funcions el professorat d’orientació educativa comptarà amb la col·laboració de l’EAP. Cada centre determinarà els mecanismes per a la coordinació del professorat d’orientació educativa i l’EAP. En el suport a l’educació especial els professionals assignats a aquestes unitats centraran la seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin, tant com sigui possible i adequat, la participació de l’alumnat atès per professionals de la unitat en les activitats de l’aula ordinària i del centre.

Els professionals de la SIEI hauran de:

 • Col·laborar amb el tutor/a, amb el professorat del centre i l’EAP, en l’elaboració del pla individualitzat de l’alumnat atès pels professionals de la SIEI: prioritats educatives, estratègies per facilitar la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i del centre, activitats d’atenció individual o en grup reduït, criteris de seguiment i d’avaluació…
 • Elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari.
 • Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.
 • Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de la unitat requereixin.
 • Formular les propostes d’adaptacions curriculars i plans individualitzats i les adaptacions de grup per a l’alumnat atès pels professionals de la SIEI.
 • Col·laborar en la tutoria individual de l’alumnat que atén.

L’atenció per part dels professionals assignats com a suport a l’educació especial s’ha de proporcionar, sempre que sigui possible i adequat en situacions generals o ordinàries, i quan sigui necessari en situacions de grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual o en altres formes d’agrupament d’alumnat.

Els suports dels especialistes tenen la finalitat de proporcionar a l’alumnat amb necessitats educatives especials condicions adequades per al progrés en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques establertes en el currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals de les aules ordinàries i del centre.

Educadors i educadores d’educació especial

a) Funcions
Correspon als educadors i educadores d’educació especial:

 • Donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre educatiu, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris/centres d’educació especial.
 • Participar en el projecte educatiu del centre.
 • Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres-tutors i els especialistes.
 • Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de l’alumnat, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.
 • La direcció del centre vetllarà perquè el suport d’aquest personal afavoreixi el desenvolupament de l’autonomia personal i millora de la qualitat de vida d’aquest alumnat.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: