Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) engloba l’etapa d’ensenyaments obligatoris entre els 12 i 16 anys. La normativa actualment vigent per la qual està regulada la ESO és la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) i a partir del curs 2015-2016 per l’entrada en vigor de la nova Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). La LOMCE es desplegarà progressivament a l’educació secundària, afectant aquest curs a 1rESO i 3rESO amb el següent nou currículum. Els principals objectius del nou currículum són el treball per competències en continuïtat amb l’educació primària, reforçar l’orientació educativa i aconseguir que els alumnes prossegueixin els seus estudis en acabar l’etapa obligatòria. Entre les novetats del currículum destaquen l’increment d’hores de matemàtiques i de primera llengua estrangera, la promoció de l’acreditació digital de l’alumnat i lingüística, i la doble opció per a assolir la titulació a quart d’ESO.

La ESO es composa de quatre cursos acadèmics: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Al nostre centre els cursos es divideixen en tres trimestres acadèmics d’aproximadament 11 setmanes cadascun  i una càrrega lectiva presencial de 30h/setmana (d’assistència obligatòria) distribuïdes de dilluns a divendres en horari intensiu a raó de 6h/dia de 8h30 a 15h. La superació dels quatre cursos permet l’obtenció del titol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria que és un requisit d’accés per als estudis postobligatoris en l’etapa fins al 18 anys,  ja sigue de Batxillerat , de Cicles Formatius Professionals, d’ensenyaments artístics o d’ensenyaments esportius.

Els continguts, objectius, orientacions pedagògiques, competències bàsiques i criteris d’avaluació generals de les matèries de l’ESO ve establert per allò que s’anomena currículum ESO  i que ve determinat per les següents normatives:

  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (ESO LOE).
  • Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
  • Decret 187/2015, de 25 d’agost,d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (ESO LOMCE).(1r i 3rESO exclusivament durant el 2015-2016)

A través de l’aprenentatge de les matèries que conformen els cursos d’ESO es pretén que l’alumnat desenvolupi vuit competències a l’educació bàsica. Els continguts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l’adquisició de les Competències bàsiques. Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d’intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l’adquisició de les altres competències bàsiques. Per a més informació sobre competències bàsiques consultar els següents enllaços:

L’avaluació de les matèries d’ESO ve establerta a través del següent marc legal de caràcter general i que es concreta cada curs ens els criteris d’avaluació que elaboren els departament didàctics del centre per a cada matèria:

  •  Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • Instruccions per al càlcul de la qualificació mitjana de l’educació secundària obligatòria.
  • Orientacions de la Subdirecció general d’Ordenació Curricular, de 24 de novembre de 2008,  respecte a l’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Les matèries que s’imparteixen a l’ESO es divideixen en dos grups,  matèries comunes i matèries optatives, i tenen una càrrega lectiva d’hores setmanals al llarg de cada curs fixada per llei [consultar quadres horaris amb l’estructura horària de l’etapa (annex 3, annex 4 i annex 5 del Decret 143/2007, modificat pel Decret 51/2012)].  Aquesta distribució horària estàndar, però, pot tenir modificacions en situacions singulars, com ara en el cas de la matèries instrumentals (Català, Castellà i Matemàtiques) que ha de realitzar l’alumnat assignat al Programa Intensiu de Millora (PIM) a 1r i 2n ESO.  Les matèries comunes s’imparteixen pràcticament al llarg de tots els cursos de 1r a 4t d’ESO per part de tot l’alumnat, mentres que les matèries optatives formen part del currículum diversificat de cada alumne. A continuació es detallen les matèries de cada curs:

A continuació es pot observar la distribució general d’hores setmanals de cada matèria al llarg del curs:

hores lectives setmanals per matèria en cada trimestre a 1rESO
LC LS MA AN CS CN EV MU EF TE OPT RE/AL TU Tot
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 30

(l’alumnat del PIM rep un reforç setmanal de 1h més de Català, 1h de Castellà i 2h/set de Matemàtiques)

A continuació es pot observar la distribució general d’hores setmanals de cada matèria al llarg del curs:

hores lectives setmanals per matèria en cada trimestre a 2nESO
LC LS MA AN CS CN MU EF TE OPT RE/AL TU Tot
3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 30

(l’alumnat del PIM rep un reforç setmanal de 1h més de Català, 1h de Castellà i 2h/set de Matemàtiques)

 

A continuació es pot observar la distribució general d’hores setmanals de cada matèria al llarg del curs:

hores lectives setmanals per matèria en cada trimestre a 3rESO
LC LS MA AN CS CN EV EF TE OPT RE/AL TU Tot
3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 1 1 30

 

(*) Matèries amb adaptació curricular pròpies de centre

A continuació es pot observar la distribució general d’hores setmanals de cada matèria al llarg del curs:

hores lectives setmanals per matèria en cada trimestre a 4tESO
LC LS MA AN CS EF ET OPT1 OPT2 OPT3 RE/AL TU Tot
3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 1 1 30

A més de les matèries comunes i optatives ofertades al centre, de 1r a 3r curs d’ESO han de realitzar un treball de síntesi i a 4t d’ESO un projecte de recercaEl treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>