Batxillerat

El Batxillerat són estudis corresponents a l’etapa post-obligatòria que es poden cursar a partir dels 16 anys havent obtingut el requisit d’accés previ del títol de Graduat en Educació Secundària. Aquesta etapa educativa està regulada actualment per la  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) i a partir del curs 2015-2016 per l’entrada en vigor de la nova Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). La LOMCE es desplegarà progressivament a l’educació secundària post-obligatòria aquest curs a 1rBAT  produint uns ajustament organitzatius derivats de la norma bàsica sense que afectin el currículum de les matèries, que continua vigent. Les concrecions d’afectació dels canvis normatius derivats de la LOMCE es poden consultar en aquest document del Departament d’Ensenyament:

Els estudis de batxillerat representen un graó de dificultat, rigor i exigència acadèmica considerable per a l’alumnat que prepara el seu accés a estudis superiors de grau o grau professional. Per impartir els continguts del currículum el batxillerat s’estructura en dos cursos, 1r i 2n BAT. Al nostre centre els cursos es divideixen en tres trimestres acadèmics d’aproximadament 11 setmanes cadascun (excepte el 2n curs que és sensiblement més curt degut al procediment d’accés a la universitat) i una càrrega lectiva de 30h/setmana (d’assistència obligatòria) distribuïdes de dilluns a divendres en horari intensiu a raó de 6h/dia de 8h30 a 15h.

A la finalització del segon curs de batxillerat, si s’han superat les avaluacions corresponents, es pot sol·licitar l’expedició el títol de Batxillerat i l’alumnat es pot inscriure a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). El títol de batxillerat també permet la continuació d’estudis en l’àmbit d’ensenyaments professionals accedint als cicles formatius de grau superior que s’ofereixen arreu del país.

Es pot cursar el batxillerat seguint diversos itineraris curriculars que s’anomenen modalitats i que actualment són les següents:

 1. Modalitat de Ciències i Tecnologia
 2. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
 3. Modalitat d’Arts

D’aquestes tres modalitats generals, el nostre centre n’ofereix dos: la científica i la d’humanitats. Els continguts, matèries, objectius i orientacions metodològiques del batxillerat s’ordenen a través de la següents normativa vigent que constitueix el currículum oficial d’aquests estudis:

 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
 • Instruccions per a determinar el currículum de l’alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del pla d’estudis establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), s’incorpora al batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) a partir del curs 2009-2010.

Per altra banda l’avaluació de les matèries de Batxillerat ve establerta a través del següent marc legal de caràcter general i que es concreta cada curs ens els criteris d’avaluació que elaboren els departament didàctics del centre per a cada matèria:

 • ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
 • ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
 • ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
 • ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat.

Les matèries de batxillerat són de tres tipus:

 1. matèries comunes (comunes obligatòries a totes les modalitats de batxillerat)
 2. matèries optatives de modalitat (algunes d’elles són obligatòries depenent de la modalitat que es cursi)
 3. matèries optatives específiques  (que s’escullen en funció de la preferència dels alumnes i de l’oferta que en pot fer cada centre)

Així, a banda de les matèries comunes, a cada curs l’alumnat ha d’escollir un mínim de 3 matèries de modalitat i un màxim de 4. Si n’escull 3, llavors l’alumne ha de cursar a cada curs una matèria optativa de 4 crèdits (equivalent a una càrrega lectiva de 4h/set) o bé dos matèries optatives de 2 crèdits (equivalent a una càrrega lectiva de 2h/setmana). La tria de la modalitat i de les respectives matèries de modalitat és important en funció de l’opció de continuació d’estudis superiors que l’alumnat vulgui realitzar, ja que la ponderació de les diferents matèries a les PAU no és igual per a tots el graus universitaris. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

Les matèries comunes a cada modalitat, per curs, en el nostre centre són les següents en funció de la llei orgànica (LOMCE o LOE): (Veure també l’enllaç al Departament d’Ensenyament).

Descripció de matèries comunes:

 • 2n BAT
  • Àmbit de llengües
   • Llengua Catalana i Literatura (3h/set)
   • Llengua Castellana i Literatura (3h/set)
   • Anglès (3h/set)
  • Història  (4h/set)
  • Tutoria (1h/set)

iv) Pel que fa a les matèries de modalitat, l’oferta al nostre centre és la següent:

 1. Modalitat de Ciències i Tecnologia:
 2. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

(* matèries obligatòries de modalitat)

v) I finalment respecte les matèries optatives , actualment el nostre centre ofereix les següents opcions:

 • Sociologia (1r curs, 2h/Set)
 • Francès I (1r curs, 2h/set) (s’ofertarà el curs 2016-2017 conjuntament amb Francès II a 2n curs, formant una matèria única de 4h/set)
 • Francès II (2n curs, 2h/set) (s’ofertarà el curs 2016-2017 conjuntament amb Francès I a 2n curs, formant una matèria única de 4h/set)
 • Estada a l’empresa (2n curs, 2h/set) (feu clic a E+E per trobar més informació sobre el programa d’estada a l’empresa)
 • Electrotècnia (2n curs, 2h/set)
 • Psicologia (2n curs, 2h/Set)

BATXILLERAT LOE (promoció 2014-2016)

i) Matèries comunes:

ii) Pel que fa a les matèries de modalitat, l’oferta al nostre centre és la següent:

 1. Modalitat de Ciències i Tecnologia:
 2. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

(** matèries obligatòries de modalitat)

iii) I finalment respecte les matèries optatives específiques , actualment el nostre centre ofereix les següents opcions:

A més de les matèries anteriors (ja sigue en el cas de batxillerat LOMCE o LOE), l’alumnat  ha de realitzar un Treball de RecercaEl treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, al nostre centre, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat. La presentació del treball de recerca és publica i es realitza entre els mesos de gener i febrer de cada curs acadèmic. L’alumnat de Institut Sòl-de-Riu s’ha distingit tradicionalment en aquest àmbit realitzant treballs de recerca de gran qualitat que han estat reconeguts amb diversos premis al llargs dels anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>