Caps d’àmbit

Correspon al cap d’àmbit coordinar la concreció del currículum de les matèries i optatives corresponents i vetllar per la seva coherència al llarg dels cursos i les etapes.

Cap d’àmbit de llengües Cristina Arnau cristinaa@serradenoet.cat
Cap d’àmbit científic-tecnològic Gemma Bosoms gemmabc@serradenoet.cat
Cap d’àmbit d’expressió Judith López judithl@serradenoet.cat
Cap d’àmbit social Fina Llobet finaf@serradenoet.cat