Estudis

El nostre centre imparteix els quatre cursos de l’educació secundària obligatòria: 1r, 2n, 3r i 4t.

“L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.” Article 1 del decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

El currículum de l’ESO recull el conjunt de competències bàsiques, agrupades en dimensions, per àmbits de coneixement; la gradació de l’assoliment d’aquestes competències; els continguts clau relacionats amb cada competència, i unes orientacions per a l’avaluació. També proposa una distribució de continguts i criteris d’avaluació per cursos.

El currículum competencial es fonamenta en la identificació i el desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits, tant dels associats a les matèries concretes com dels transversals (digital i personal i social); les defineix i en concreta les gradacions dels nivells d’assoliment en acabar l’etapa. També identifica els continguts clau que més contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències.

El currículum agrupa les diverses matèries en nou àmbits de coneixement que faciliten l’assoliment de les competències, dels quals set estan relacionats directament amb les matèries i dos són transversals a totes les matèries (àmbits digital i personal i social).

Les competències de cada àmbit s’organitzen en dimensions.