Assignació de matèries als alumnes de 3r d’ESO:

• Llengua Catalana i Literatura (3h)
• Llengua Castellana i Literatura (3h)
• Llengua anglesa (3h)
• Ciències Socials: Geografia i Història (3h)
• Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia (2h)
• Ciències de la Naturalesa: Física i Química (2h)
• Matemàtiques (4h)
• Educació Física (2h)
• Música (2h)
• Educació Visual i Plàstica (2h)
• Tecnologia (2h)
• Religió o Cultura i Valors Ètics (1h)
• Tutoria (1h)
• Treball de Síntesi (30h)
• Llengua alemanya (optativa per 3r i 4t) (2h).
• Ll. anglesa (optativa, 2h).
• Servei comunitari* (20h).

Matèries optatives de 3r:

El nostre currículum assigna dues matèries optatives amb una dedicació de dues hores setmanals. Amb la finalitat que l’alumnat pugui reforçar o ampliar les seves competències en llengües estrangeres, tots els alumnes cursen dues hores de llengua anglesa (oral i escrita) o dues de llengua alemanya com a segona llengua estrangera.

*Servei comunitari (3r ESO): Els alumnes de 3r d’ESO del nostre centre realitzen el servei comunitari, per tal de desenvolupar la seva competència social i ciutadana, dins les matèries de Cultura i Valors Ètics i Religió Catòlica. El servei comunitari té una dedicació de 20 hores de les quals 10 ha de ser de servei actiu a la comunitat, normalment fora de l’horari escolar.

Treball de síntesi de primer, segon i tercer d’ESO:
El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració dels coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors.