Assignació de matèries als alumnes de 1r d’ESO:

• Llengua Catalana i Literatura (3h)
• Llengua Castellana i Literatura (3h)
• Llengua anglesa (3h)
• Ciències Socials: Geografia i Història (3h)
• Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia (3h)
• Matemàtiques (3h)
• Educació Física (2h)
• Música (2h)
• Educació Visual i Plàstica (2h)
• Tecnologia (2h)
• Religió o Cultura i Valors Ètics (1h)
• Tutoria (1h)
• Treball de Síntesi (30h)
• Matèria optativa de centre: “Parlar” (Expressió oral) (1h)

Treball de síntesi de primer, segon i tercer d’ESO:
El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració dels coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. El centre organitza els diferents Treballs de Síntesi de manera intensiva els últims dies de curs amb una durada de cinc dies.