SERVEI RECONEIXEMENT

Servei que presta el centre educatiu de forma personalitzada, que consisteix en la realització d’una entrevista entre la persona sol·licitant i els avaluadors del centre i conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives i mòduls que se li hagin reconegut. Té un cost marcat pels preus públics. Per convalidar les unitats formatives reconegudes la persona s’ha de matricular en el Cicle Formatiu corresponent, acreditant els requisits d’accés.

 

Més informació: