Educació Infantil

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
 • Didàctica de l’educació infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • Desenvolupament sòcioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’atenció a la infantesa.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.