Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Implantació de sistemes operatius.
 • Gestió de bases de dades.
 • Programació bàsica.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Fonaments de maquinari.
 • Administració de sistemes operatius.
 • Planificació i administració de xarxes.
 • Serveis de xarxa i Internet.
 • Implantació d’aplicacions web.
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades.
 • Seguretat i alta disponibilitat.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’administració de sistemes informátics en xarxa.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.