Pla d’impuls a la lectura

El pla té com a objectius generals:

  • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l’èxit educatiu.
  • Aconseguir que els alumnes assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Per aconseguir aquests objectius les actuacions implantades són:

  1. Gaudim la Lectura. Tot l’alumnat de 1r de l’ESO, 3r, 4t i els de segon que no cursin alemany fan 1h setmanal de lectura(un quadrimestre en català i un altre en castellà). És una de les actuacions del nostre centre per potenciar la lectura sistemàtica amb la finalitat d’augmentar la competència comunicativa lingüísticai el desenvolupament de l’hàbit lector del nostre alumnat, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
  2. Projecte Anglès. Tot l’alumnat dedica 1/2 h setmanal a la lectura de llibres en anglès adequats al nivell de cada alumne.
  3. Projecte Segon Idioma (Alemany).
  4. Tot l’alumnat i professorat realitza 20 minuts de lectura diària de 10:10 a 10:30h