Escriure des de les matèries

Aquest curs, per millorar la producció escrita del nostre alumnat, tot el professorat de les diferents matèries treballa de manera transversal i al llarg de tot el curs, una tipologia de text adequat al contingut de cada matèria.

  • 1r d’ESO text descriptiu
  • 2n d’ESO text expositiu
  • 3r d’ESO text argumentatiu
  • 4t d’ESO text explicatiu/argumentatiu