COEDUCACIÓ

Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de gènere o orientació afectivosexual.

Garantim un ús no sexista dels espais del centre. Potenciem la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions i d’oportunitats. Promovem la participació  i relació a l’aula de tot l’alumnat amb independència del seu gènere o orientació afectivosexual.

Formem la comunitat educativa en coeducació i en la prevenció de la violència masclista o de caràcter homòfob.

Sensibilitzem el claustre sobre  la importància d’una acció educativa que potenciï la igualtat d’oportunitats entre nois i noies.

A més des de l’equip de millora d’Igualtat i LGTBI+, el professorat responsable endega accions puntuals durant el curs que reforci i visibilitzi aquest objectiu.